تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-5 محتوای اطلاعاتی سود
محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری بدین معنا می باشد که اطلاعات حسابداری بتواند بر کیفیت مدل   تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. پس سود حسابداری در صورتی دارای محتوای اطلاعاتی خواهد بود که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود، سود را به عنوان عامل مؤثر بر تصمیم گیری لحاظ کنند.

در ارتباط با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد که کانون توجه آنان پیرامون فرق دو فرضیه رقیب بوده می باشد. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بود، بیانگر این می باشد که بهره گیری کنندگان صورتهای مالی منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد بهره گیری قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها تصمیم های خود را اتخاذ می نماید. فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی می باشد. به بیانی دیگر سرمایه گذاران ممکن می باشد بطور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند.
رقیب فرضیه مکانیکی که اصطلاحاً فرضیه بازار کارا نامیده می گردد، بیانگر این می باشد که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می نمایند. با مطرح شدن فرضیه بازار کارا دیدگاه جدیدی ایجاد گردید مبنی بر این که اطلاعات حسابداری تنها منبع اطلاعاتی در مورد شرکت ها نیست و منابع اطلاعاتی گوناگونی بر قیمت سهام تأثیر می گذارند. این فرضیه عاملی گردید تا محققان پژوهش های عدیده ای درمورد محتوای اطلاعاتی سود انجام دهند که نتایج بدست آمده مبین این می باشد که سودهای حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی هستند. پژوهش بال و براون[1] را می توان پایه ای ترین کار انجام شده در این خصوص دانست. پژوهش آنان باعث پرحجم شدن بهره گیری از تئوری اثباتی در حسابداری گردید، زیرا نتایج کار آنان مبین این بود که تغییرات سود حسابداری و قیمت سهام با هم ارتباط دارند. بدلیل محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و تأثیرگذاری آن بر قیمت سهام، ضرورت مطالعه وضعیت کیفیت سود شرکت ها توجیه می گردد.
1) Ball & Brawn


دیدگاهتان را بنویسید