قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
1-1-1-1-1-   محدودیت های سود هر سهم

1- سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی می باشد. مدیریت ممکن می باشد در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، اما در آینده رشد سود کاهش یابد پس رشد سود هر سهم نمی­تواند پیش­بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به بیانی دیگر به کیفیت سود نیز بایستی توجه گردد؛
2- سود هر سهم بدون در نظر داشتن تورم محاسبه می­گردد. نرخ رشد واقعی سود هر سهم ممکن  می باشد متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد؛
3- سود هر سهم متأثر از انتخاب روش­های حسابداری و زمان­بندی معاملات توسط مدیریت می باشد و این امر بر مقایسه بین شرکت­ها تأثیر می­گذارد؛
4- سود هر سهم با در نظر داشتن این که تغییر پذیری سود، نشانه­ای از ریسک شرکت می­باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می­گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش­های حسابداری و زمان­بندی معاملات دارند. پس سود هرسهم ممکن می باشد متأثر از صلاح­دید مدیران باشد.
5- سود هر سهم  متأثر از ساختار سرمایه می باشد. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ سود هر سهم دوره­های جاری و گذشته تأثیر می­گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکت­ها را مشکل می­نماید(همان منبع).

1-1-1-1-2-   اندازه­گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران

1- واحد تجاری بایستی مبالغ سود پایه هر سهم را بر اساس سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی محاسبه نماید؛
2- سود پایه هر سهم بایستی با تقسیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی بر میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره محاسبه گردد.
3- هدف سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارش­گری می باشد.
میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره، به مقصود انعکاس تغییرات در مبلغ سرمایه سهام­داران عادی ناشی از تغییر تعداد سهام بکارگرفته می گردد. میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره برابر می باشد با تعداد سهام عادی موجود در ابتدای دوره و تغییرات سهام عادی طی دوره که با بهره گیری از عامل وزنی زمان تعدیل می گردد. عامل وزنی زمان، نسبت تعداد روزهای در جریان بودن سهام به مجموع تعداد روزهای ‌دوره ‌می باشد(همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید