مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 واکاوی واریانس
در نهایت آزمون می کنیم که آیا میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با تاثیر گذاری هفت متغیر بر کارایی حسابریی ارتباط معنی داری دارد.
برای انجام این آزمون از واکاوی واریانس بهره گیری می کنیم.
در حالتی که هدف مقایسه میانگین در دو گروه باشد مانند مقایسه ی وضعیت بهبود بیماران در دو گروه کسانی که از دارونما بهره گیری می­کنند و کسانی که داروی خاصی را دریافت می کنند و یا مقایسه کشش نوعی سیمان که با دو فرمول مختلف بدست آمده می باشد، آزمایش دارای یک عامل بوده که در دو سطح مختلف اندازه­گیری می­گردد و با در نظر داشتن شرایط موجود به کمک آزمون های z نرمال یا t استودنت قابل مطالعه می باشد.
اما بسیاری از این نوع آزمایش ها بیش از دو سطح یک عامل را شامل می شوند، در چنین حالتی یک ابزار مقایسه سطوح (تیمارهای) یک عامل بهره گیری از تحلیل واریانس یا ANOVA می باشد.
فرضیات آزمون واکاوی واریانس به شکل زیر می باشد.
H0:

H1: لااقل دو میانگین متفاوت‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگر F>Fk-1,k(n-1)  گردد فرض صفر مبنی بر برابری میانگین ها رد می گردد به بیانی دیگر k جامعه با هم تفاوت معنی داری دارند.
حال بر اساس واکاوی واریانس می خواهیم آزمون کنیم که آیا پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت دیدگاهی متفاوتی نسبت به تاثیرگذاری 7 عامل بر کارایی حسابرسی دارند. آزمون واکاوی واریانس برای این فرضیه در جدول بعد آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


پاسخی بگذارید