شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2)اختصار پژوهش و ادبیات موضوع
رشد و شکوفایی هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد . رشد سرمایه گذاری هر کشور ، هدایت صحیح جریان های پولی و وجوه سرگردان به سوی کارهای تولیدی، رشد اقتصادی ، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت . از عوامل موثر در رشد سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ، کمک به سرمایه گذاران در فرآیند تصمیم گیری و کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد . هدف سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشد و در جهت تحقق این هدف کوشش می کنند در اوراقی سرمایه گذاری کنند که دارای نرخ بازده بالاتر و ریسک نسبتاً پایین تری می باشد. اگر سرمایه گذار قادر باشد ریسک و بازده اوراق بهادار را به نحو صحیح پیش بینی کند در اینصورت خواهد توانست در مورد خرید، نگهداری و یا فروش اوراق بهادار به درستی تصمیم گیری نماید و از این طریق منافع خود را حداکثر کند. اگر حجم سود یا بازده را یک روی سکه عملکرد شرکت ها بدانیم ، ریسک سود یا بازده روی دیگر سکه می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. این دو مفهوم همواره بایستی در تعادل با یکدیگر شناسایی ، اندازه گیری و تحلیل شوند.

در ادبیات مدیریت مالی، تئوری های فراوانی طرح شده که هر یک در پی تشریح ارتباط بین ریسک و بازده و از این رهگذر ارزش گذاری عملکرد مدیران شرکت هاست. ریسک و مفاهیم مرتبط با آن مثل ادراک ریسک، تخمین ریسک، اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک تأثیر بسیار مهمی در فرآیند ارزشیابی سود اعمال می کنند. چنانچه دقیق تر به ضرورت چنین موضوعی نظر افکنیم ، نظاره می گردد که در سر تا سر فرآیند مدیریت مالی از روش های تأمین منابع مالی تا روش های سرمایه گذاری وجوه و مدیریت سرمایه در گردش بایستی از مفهوم ریسک بهره گیری کنیم. در شکل سنتی ریسک یک دارایی معادل واریانس بازدهی می باشد که در محاسبه ی آن همه ی تغییرات بازدهی(مطلوب و نا مطلوب) لحاظ می گردد. مفهوم ریسک نامطلوب که اخیراً مورد توجه محققان مالی قرار گرفته با بخش نامطلوب تغییرات سرو کار دارد. معیار تشخیص مطلوب یا نا مطلوب بودن تغییرات به نرخ بازدهی هدف بستگی دارد که می تواند متوسط بازدهی، نرخ بازدهی بدون ریسک و یا هر نرخ مورد نظر سرمایه گذاران باشد.
تمرکز مالکیت نیز از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. مطالعه های انجام شده در حوزه تمرکز مالکیت، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را مانند دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسه منجر گردد. اما پیش روی عواملی نظیر توجه بیش از حد مدیران به منافع شخصی و وجود نوعی ریسک گریزی افراطی ناشی از انباشت ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت را از عوامل اصلی  انحراف موسسه از سیاستهای بهینه معرفی کردند. در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک نامطلوب و مطلوب و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برای این مقصود از معیارهای نیمه واریانس نا مطلوب و مطلوب ، نیمه انحراف معیار نامطلوب و ریسک سیستماتیک برای محاسبه ریسک بهره گیری شده می باشد. هم چنین برای سنجش میزان تمرکز مالکیت در شرکت ها نیز، شاخص هرفیندال- هیرشمن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. دو متغیر اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده می باشد تا تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته به نحو بهتری مطالعه و تبیین گردد. در این مطالعه از رگرسیون چند متغیره و تکنیک های مختلف اقتصادسنجی برای مدل سازی، آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید