تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

متغیرهای پژوهش و نحوه ی اندازه گیری آنها:
متغیر از نظر لغوی به معنای چیزی می باشد که تغییر می کند، اما در فعالیتهای تحقیقی، متغیر ویژگی هایی دارد که بایستی مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن عبارت می باشد از ویژگی ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول میکنند و یا ارزش های مختلفی را می توان به آنها نسبت داد. (رمضان،1388)
متغیرهای به کار رفته در مدل  اصلی پژوهش و همچنین متغیر های اضافی مورد مطالعه دیگر جهت انجام پژوهش حاضر، بطور کلی شامل سه نوع متغیر مستقل، وابسته و کنترل می باشد که در جدول زیر به توضیح آنها می پردازیم.
قلمرو پژوهش
هرپژوهشی بایستی دارای قلمرو و دامنه ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه ی مراحل پژوهش، برموضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد (هومن،1382). این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها دارای دامنه های زیر می باشد:

 • قلمرو مکانی پژوهش
 • مکان انجام پژوهش بورس اوراق بهادارتهران می باشد و بدین جهت انتخاب گردیده می باشد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پژوهش درشرکتهای پذیرفته شده در بورس آسانتر می باشد  و همچنین اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و مطالعه قرار می گیرد و به نظر می رسد از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.

 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو زمانی این پژوهش یک دوره ی زمانی 11 ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1382 الی 1392 درنظرگرفته شده می باشد.
  جامعه آماری
  باتوجه به قلمرو مکانی پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تا پایان سال1392 هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای پژوهش درطی دوره مورد مطالعه  می باشند.
  باتوجه به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و واسطه گری مالی نسبت به شرکتهای تولیدی، شرکتهای جامعه آماری نباید جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانکها باشند.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش
  اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
  1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


  دیدگاهتان را بنویسید