تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها
جهت سازمان دهی ادبیات این پژوهش، حوزه تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها را به 3 بخش اصلی طبقه بندی می نماییم:

 • شواهد چسبندگی هزینه ها
 • عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها
 • اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها
 • در شکل شماره 2 یک طبقه بندی ساده از حوزه ادبیات چسبندگی هزینه فراهم شده می باشد(نمازی و همکاران،1391).
  2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها
  در این بخش به مطالعه سند رفتار چسبنده هزینه ها برای انواع هزینه ها مانند هزینه های فروش، اداری و عمومی ، بهای تمام شده کالا فروخته شده و هزینه های عملیاتی و هزینه دستمزد نظاره شده در موارد زیر پرداخته می گردد:

 • بین واحدهای تجاری(دوره های زمانی)
 • بین واحدهای تجاری (بطور مقطعی)
 • بین بخشهای واحد تجاری
 • بین صنایع مختلف
 • بین کشورهای مختلف
 • 2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  نورین و سادراستورم در سال 1997 برای اولین بار به مطالعه رفتار سری زمانی هزینه های سربار نسبت به رفتار مقطعی این هزینه پرداختند. آنها از اطلاعات 108 بیمارستان در سال های 1992 تا 1997 در بخش سلامت واشنگتن بهره گیری نمودند و به این نتیجه رسیدند که فرض تناسب هزینه ها با تغییرات فعالیت و بهره گیری از آن برای اهداف ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کاری بیهوده می باشد آنها همچنین دریافتند که افزایش هزینه ها نسبت به افزایش سطح فعالیت با سهولت بیشتری اتفاق می افتد تا در زمان کاهش فعالیت و کاهش هزینه(نمازی و همکاران، 1391).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف علمی: