مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3- حسابداری منابع انسانی
2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی
فرآیند شناسایی “تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب” اندازه گیری ” مشخص کردن ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن” گزارشگری اطلاعاتی “ارائه اطلاعات مالی مناسب” درمورد منابع انسانی و انتقال این اطلاعات به گروههای ذی نفع جهت تصمیم گیری می باشد.(توماس و فیلیپ ،2004)
سه هدف عمده حسابداری منابع انسانی شامل:

 • ارزیابی منابع انسانی
 • اندازه گیری بهای تمام شده و ارزش کارکنان در سازمان
 • مطالعه اثرات رفتاری اطلاعات
 • حسابداری یک حقیقت علمی می باشد، محصولی می باشد از اختراع بشر، طراحی شده به وسیله بشر و برای اهداف بشری. تنوع این اهداف بسیاراست، مانند: برنامه ریزی، کنترل، سرمایه گذاری، تصمیمات استخدامی، تشویق و ترغیب، استدلال منطقی، هماهنگی و تبلیغ. ضوابط طراحی و اجرای سیستم های حسابداری برای مقاصد مذکور اغلب به توجه و تمرکز خاص بر روشهای ثبت و گزارشگری می پردازد .
  در عصری که زندگی می کنیم به عصر اطلاعات و ارتباطات معروف می باشد که در آنها ارتباط میان منابع انسانی و بهره وری از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد که از آن به «سازمانهای دانایی محور» تعبیر می کنیم به این مفهوم که بهره وری را دیگر نباید صرفاً در ابزار و آلات و مواد جستجو نمود بلکه بهره وری به گونه فزاینده ای پی آمد آگاهی، مهارت و توانایی مغز پرورش یافته بشر می باشد؛ و بشر دارای ظرفیتی نامحدود برای رشد، بالندگی و توسعه می باشد که تا بحال نسبت به اندازه گیری و گزارشگری آن چندان بهاء داده نشده می باشد(بیگ زاده و غلامی1387).
  منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارایی های فیزیکی و سرمایه گذاریهای آن سازمان دارای اهمیت اساسی بوده و مدیران سازمان ها به مقصود افزایش کارآیی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نماید، علی رغم آنکه بیشتر آنان اطلاعات وسیعی در ارتباط با منابع مادی و مالی سازمان های خود در اختیار دارند، اما در مورد منابع انسانی و ارزش اقتصادی و میزان آموزش و تخصص و کارآیی آنها اطلاعات جامعی ندارند. نداشتن اطلاعات، درمورد اینکه ارزش اقتصادی چنین دارایی های کمیاب چقدر می باشد و یا چه میزان از مخارج انجام شده برای پرورش و آموزش افراد متخصص و مورد نیاز، ارزش به حساب دارایی بردن دارد و چه میزان از هزینه از دست رفته تلقی می گردد، از نکات ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می آید.
  حسابداری منابع انسانی عبارت‌ می باشد از:
  شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی هست:
  شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.
  ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

  گزارشگری : تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.
  حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد، زمانی که پارامتر بشر در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به مقصود حصول اهداف ذیل بایستی حسابداری منابع انسانی جنبه های کمی و عملی پیدا کند:
  ۱) ثبت ارزش اقتصادی بشر در گزارشهای مالی
  ۲) احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود
  ۳) افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشیهای پرسنلی نظیر برنامه های آموزشی و توجیهی
  ۴) ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
  ۵) شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره وری ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.
  ۶) محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می ‌کند.
  با در نظر داشتن نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم گیری، حسابداری منابع انسانی اطلاعاتی فراهم می آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان بهره گیری کنند.
  یکی از هدف های عمده ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی(کارکنان) در سازمان می باشد. برای تعمیم روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی بایستی ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.
  ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به توضیح زیر می باشد:
  الف) قابل بهره گیری بودن یک منبع
  ب) قدرت خرید آن منبع
  تمام نظریه های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه می باشد که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته می باشد «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند بایستی در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به گونه مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:
  »ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده ی ارزش سرمایه ای درآمدهای آینده می باشد، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. «  پس ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده می باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  سوال اصلی پژوهش

 • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
 • سوالات فرعی پژوهش
  2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
  3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
  4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟