قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- اختصار پژوهش
فعالان بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند. لذا همواره درجستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا بر اساس آن، تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
(نادری نورعینی، 1385)
“گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی می باشد که در مورد موسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می­گیرد.”(هیات استاندارهای حسابداری مالی، 1978) هیات تدوین استانداردهای حسابداری هدف صورتهای مالی را به این شکل تعریف می نماید: ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع گردد.(نادری نورعینی، 1385)
براساس نکات فوق الذکرکاملا واضح می باشد که یکی از منابع اطلاعاتی افراد، اطلاعات حسابداری می باشد. اطلاعاتی که از طریق گزارشگری مالی ارایه ودراختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرد، اطلاعات منعکس کننده عملکرد واحد تجاری (سودواجزای آن) از جایگاه خاصی برخورداراست. طبق بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استاندارهای حسابداری مالی بهره گیری کنندگان صورتهای مالی از سود بهره گیری های گوناگون می کنند.آنها با کمک سود می توانند: الف)عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند؛ ب)توان سوداوری شرکت را طی یک افق طولانی مدت ارزیابی کنند؛ ج)مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتبار دهی به آن را برآورد کنند.(خواجوی وناظمی، 1384) همچنین تاریخچه ارزش مربوط مطرح می کند که سهامداران از سود برای برآورد بازده های آتی بهره گیری کنند.(باگشن[1]، 2005)

مدیران در گزارشگری عملکرد مالی خوداز میزانی انعطاف پذیری وآزادی اقدام برخوردارند وممکن می باشد از آن بطور فرصت طلبانه برای دستکاری سود یا مدیریت سود بهره گیری کنند(کریستی وزیمرمن[2]، 1994). درنتیجه می توان مطرح نمود وقتی که مدیران برای دستکاری سود گزارش شده انگیزه دارند، قابلیت اتکای سود سوال برانگیز می گردد.چنین دستکاری هایی استنباط سهامداران را از قابلیت اتکای سود گزارش شده تغییر می دهد.
جایگاه قوی یک تولید قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به بیانی دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا جایگاه عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها پیش روی کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با جایگاه اقتصادی نامناسب را افزایش می­دهد. رقابت پیشرفته، خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد پس، ممکن می باشد رقابت شدید، مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند.
هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود می باشد ودارای 2 فرضیه می باشد.
دراین پژوهش برای گردآوری داده های مورد نظر از روش کتابخانه ای بهره گیری شده.در بخش کتابخانه ای مبنای نظری پژوهشی از کتاب ومجلات تخصصی فارسی ولاتین جمع آوری گردید و سپس دادهای مورنظر از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی با بهره گیری از نرم افزار رها ورد جدید جمع آوری و با بهره گیری از نرم افزار Eviews 6.0 مورد آزمون قرار خواهد گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است،  ازاین جامعه شرکتها، باتوجه به شرایط زیر انتخاب می شوند:
1-سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-درطی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.
3-اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده های در دسترس باشد.
4-شرکت سرمایه گذاری وبا واسطه گری مالی نباشد.
[1] Bugshan
[2] Chiristis A. and J., Zimmerman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید