تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن
با در نظر داشتن افزایش رقابت جهانی در دهه های اخیر و لزوم دسترسی به اطلاعات صحیح بهای تمام شده خدمات در تصمیم گیری های مدیریت، بیشتر صاحبنظران حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمانها به این نتیجه رسیدند که بکارگیری و بهره گیری از سیستمهای حسابداری سنتی جوابگوی اطلاعات مورد نیاز آنها نمی باشد. مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که اطلاعاتی که توسط سیستمهای هزینه یابی سنتی ارائهمی گردد، اطلاعات دقیقی را در ارتباط با ساختار و ترکیب هزینه ها و همچنین بهای تمام شده خدمات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد وحتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیریها می گردد. برای مطالعه و چگونگی عملکرد سیستمهای هزینه یابی سنتی،فاستر(FosteR,G) در سال1991تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد. نتیجه این مطالعه نشان داد که سیستم های سنتی قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب برا ی تصمیم گیری مدیران نمی باشند. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، 51% از مدیران سازمانهای تحت مطالعه، معتقد بودند، سیستم های سنتی اطلاعات کافی را برای هزینه یابی و قیمت گذاری خدمات  فراهم نمی کند، 45% آنهاعنوان کردند، اطلاعات فراهم شده توسط این سیستم ها، اطلاعات دقیق و واقعی نیست و در تصمیم گیریها نمی تواند به آنها اعتماد نمود،35% مدیران، سیستم های سنتی را برای سنجش عملکرد کارکنان مناسبنمی دانستند،34% درصد ذکر کرده بودند که سیستم های سنتی بدلیل عدم سنجش عملکرد کارکنان، باعث ایجاد نارضایتی در بین آنها شده می باشد، 27% از مدیران معتقد بودند که اطلاعات تهیه شده برای تجزیه و تحلیل رقابت کافی و مناسب نمی باشد و11% نیز معتقد بودند که این سیستم ها با استراتژی سازمانها تطابق ندارد(Adler,R,1998).
مطالعه وضعیت موجودمدیریت هزینه و سیستمهای هزینه یابیبیمارستانهادر بیشتر کشورها نشان   می دهد که این سیستمها اطلاعات کافی و مورد نیاز را برای  تصمیم گیری های مدیریتی فراهم نمی کند، زیرا مدیران مالی و حسابداری این سیستم که به عنوان معماران مدیریت هزینه محسوب می شوند، معمولا با تاکید بر دفاتر مالی و حسابداری که اکثرا برای گزارشگری و پاسخگوییهایخارجی تهیه شده می باشد، تاکید دارند و آن را به عنوان یک منبع برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابداری مدیریت مطرح می نمایند، در حالیکه تصمیمگیری سازمانی و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری هابه گزارشگریهای داخلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی متکی می باشد. اما بیشتر سیستمهای موجود در بیمارستان این اطلاعات را فراهم نمیکند. به علاوه کنترل عملیات مالی و بودجه ای در بیمارستانها معمولا از ردیفها و برنامه هایی که بودجه از طریق آن تخصیص داده شده می باشد انجام می شوند در حالیکه عملکردهای مالی از طریق مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های بودجه شده و از طریق ریز فعالیتهاسنجیده می شوند. این موضوع خصوصا در بخشهای بهداشت ودرمان باعث می گردد تا مدیران بیمارستانهادرک و دانش صحیح و کامل از هزینه هایی که در بخشها و مراکز هزینه مختلف می کنند، نداشته باشند.
از دیدگاه کلی مهمترین علت های نارسایی، سیستم های سنتی بشرح زیر می باشد:
1-عدم توانایی در ارائه اطلاعات بهای تمام شده، خصوصا سازمانهایی که دارایخروجیها و خدمات متنوع وگوناگونی می باشند. از آنجا که سیستمهای سنتی خصوصیات خاص فعالیتهای مورد نیاز را برای ارائه هر کدام از خروجیهای سیستم مورد مطالعه در نظرنمی گیرند، پس باعث تخصیص نادرست  هزینه های جمع آوری شده از حوزه های هزینه مشترک و نهایتا عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده خدمات می گردد.
2- عدم تفکیک حوزه هزینه هایغیر مشابه.سیستم های سنتی بدلیل نارساییهایی آنمعمولا برای جمع آوری هزینه ها(هزینه های نیروی انسانی و سربار)، مراکز هزینه را از یکدیگر تفکیک نمی کنند و  اکثرا از مراکز هزینه مشترک، بهره گیری می کند. این مسئله باعث می گردد تا تخصیص هزینه های مشترک جمع آوری شده بصورت غیر واقعی و نادرستی انجام گردد.

3- بهره گیری از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها. با در نظر داشتن اینکه تفکیک مراکز هزینه در سیستمهای سنتی اهمیتی ندارد و در بعضی از مواقع بدلیل ماهیت خاص این سیستمها امکان پذیر  نمی باشد، پس این سیستمها معمولاً از یک مبنای تسهیم، برای تخصیص هزینه های گوناگون بهره گیری می کنند. مانند این مبناها بهره گیری از ساعات کار مستقیم نیروی انسانی می باشد. با در نظر داشتن اینکه در حال حاضر با پیچیدگی و تغییرات سریع تکنولوژی، حجم ساعت کاری نیروی انسانی در فرآیندها بسیار کم شده می باشد، پس با بکارگیری این مبنا، تسهیم هزینه ها بطور واقعی انجام نمی گردد.
4- عدم در نظر داشتن تمامی هزینه های سازمانی در محاسبه بهای تمام شده خدمات و شناسایی هزینه ها.  سیستم های سنتی هزینه های موجود در سازمان را اکثراً به دو گروه هزینه های ” مستقیم ” و هزینه های “دوره ای” تقسیم می کنند، و فقط هزینه های مستقیم را در محاسبه بهای تمام شده منظورمی کند. اما در بیشتر تصمیم گیریهای مدیریتی و تحلیل هزینه ها نیاز به در نظرگرفتن هزینه های”مستقیم “وهزینه های “دوره ای” می باشد. پس با اتکاء به روشهای سنتی امکان تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد روشهای کاهش هزینه ها، بهبود فعالیتها و….. امکان پذیر نمی باشد.
5-سیستم های سنتی، نتایج مثبت و مزایای بدست آمده از بهبود روشها در فرآیندهای کاری و عملیاتی را به عنوان صرفه جویی در عملکرد نیروی انسانی محسوب می کنند. پس بهبود عملکردها را در فرآیندهای عملیاتی را نشان نمی دهند.
6- سیستم های هزینه یابی سنتی، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند. این سیستمها فقط هزینه هایی که براحتی قابل شناسایی هستند را در محاسبه بهای تمام شده در نظر می گیرند و در شناسایی هزینه های غیر مستقیم(هزینه های مخفی)و محاسبه آن در بهای تمام شده خدمات تا حد زیادی ناتوان می باشد(Hilton,Maher & Selt,2000).

سوالات یا اهداف پایان نامه :


پاسخی بگذارید