قسمتی از متن پایان نامه :

3-10-3 خود همبستگی
یکی دیگر از موارد فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی[1] یا خود‌همبستگی[2] در رگرسیون می باشد که به وضعیتی تصریح می کند که در آن میان اجزای اخلال نوعی ارتباط همبستگی مستقر می باشد. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر نظاره (تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی آن) با جزء اخلال نظاره دیگر به وجود می‌آید. همبستگی پیاپی یا خود‌همبستگی در چندین نوع یا مرتبه قابل نظاره می باشد. برای مثال، در همبستگی پیاپی مرتبه اول[3] اجزای اخلال یک دوره زمانی به گونه مستقیم با اجزای اخلال یک دوره بعد همبستگی دارند. اهمیت در نظر داشتن این موضوع از آن جهت می باشد که وجود همبستگی پیاپی، کارایی برآوردکننده (تخمین زن) حداقل مربعات معمولی (OLS)[4] را تحت تأثیر قرار می‌دهد. راه حل متداول برای مطالعه احتمال وجود همبستگی پیاپی، بهره گیری از آماره دوربین واتسون[5] می‌باشد که در این پژوهش نیز برای این مقصود به کار گرفته شده می باشد. این آماره به گونه معمول بین صفر تا 4 تغییر می کند. مرز تقریبی بین همبستگی پیاپی مثبت و منفی عدد2 می باشد. اگر آماره بالاتر از 2 باشد بیانگر وجود خود‌همبستگی منفی و اگر کمتر از 2 باشد نشان دهنده‌ی وجود خودهمبستگی مثبت می باشد. چنانچه آماره در حدود دو باشد به این معنی می باشد که در رگرسیون، خود‌همبستگی مرتبه اول هست. از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واتسون می‌توان نسبت به رد یا قبول وجود خود‌همبستگی قضاوت و نتیجه‌گیری نمود. با تشخیص ساختار همبستگی‌ها به ویژه با آزمون نمودار ACF یا آزمون تشخیص ساختار ARMA در نرم افزار Eviews 8 می‌توان روش مناسب برای خود‌همبستگی را در مدل پیدا نمود. به این ترتیب در صورت برخورداری از ساختار ARMA مدل با اضافه کردن ترکیبات AR یا MA در بین مولفه‌های مدل اجرا می گردد.
3-10-4 هم‌خطی
هم‌خطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود می‌آید. معیار تشخیص هم‌خطی (که به تورم واریانس معروف می باشد) مبتنی بر تغییر ضریب تعیین و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای هم خط به مدل می باشد. از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح‌دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم‌خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آن‌ها نیز معنادار باشند در جهت رفع هم‌خطی اقدامی صورت نمی‌گیرد. راه کار رفع هم‌خطی پیش از حذف متغیرهای شدیدأ هم‌خط، بهره گیری از تحلیل عاملی یا همان ادغام‌کردن تأثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل می باشد.
3-10-5 مانایی متغیرها
از آنجا که ممکن می باشد متغیرهای اقتصادی دارای داده‌های تلفیقی نامانا باشند پس بایستی قبل از بکارگیری در مدل، مطالعه لازم در خصوص مانایی آن‌ها صورت گیرد و نسبت به مانا یا نامانا بودن متغیرهای تلفیقی اطمینان حاصل گردد. در‌واقع، به گونه معمول عملیاتی مانند بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) در تحقیقات تجربی با فرض مانا بودن متغیرهای سری زمانی صورت می‌گیرد. مانایی در مجموع به دو شکل مانای اکید و مانای ضعیف قابل مطالعه می باشد. مانای اکید به این معنی می باشد که عامل تغییر زمان هیچ گونه تأثیری بر تابع توزیع مشترک ندارد. در اقدام، با در نظر داشتن دشواربودن آزمون‌های مانایی اکید، محققان معمولاً از آزمون های مانایی ضعیف بهره گیری می‌کنند. بر همین اساس، در این پژوهش نیز متغیرها در صورت برخورداری از خصوصیات مانایی ضعیف، مانا شناخته می شوند. ثبات میانگین، ثبات واریانس و ثبات کوواریانس فرایند تصادفی ( ) به ازای مقادیر مختلف t، از خصوصیات مانایی ضعیف می باشد. به مقصود پرهیز از به کارگیری داده‌های تلفیقی نامانا از سه روش زیر می‌توان متغیرهای موجود در مدل را آزمون نمود:
الف: روش ترسیمی
ب: روش همبسته نگار (که تابع‌خودهمبستگی را پیش روی تعداد مشخصی وقفه ترسیم می کند)
ج: روش آزمون ریشه واحد
همچنین، برای مطالعه و آزمون ریشه واحد در نرم‌افزارهای آماری سه آزمون متداول به توضیح زیر هست که به گونه معمول مورد بهره گیری قرار می‌گیرند:

 • آزمون دیکی‌فولر (DF)
 • آزمون دیکی‌فولر افزوده شده (ADF)
 • آزمون فیلیپس‌پرون (PP)
 • در آزمون دیکی فولر سیاق کار بر این می باشد که متغیر دارای داده تلفیقی را با یک وقفه خود رگرس می‌کنند:
  سپس می توان نتیجه گرفت که سری  یک سری ماناست اگر ضریب وقفه آن در رگرسیون بالا  1> >1- باشد. در صورتی که 1=  باشد می‌توان گفت سری ناماناست. چنانچه مدل گام تصادفی با مقصد نامعلوم[6] باشد در این صورت در طی فرایند آغاز شده در بعضی نقاط واریانس متغیر وابسته به گونه مداوم همراه با زمان افزایش‌یافته و به سوی بی‌نهایت حرکت می کند.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  [1] Serial Correlation
  [2] Autocorrelation
  [3] First- order Serial Correlation
  [4] Ordinary Last Squares(OLS)
  [5] Durbin-Watson(DW)
  [6] A Random Walk with Drift


  دیدگاهتان را بنویسید