تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش های انجام شده در خارج از ایران :
 آلتمن[1] ، 1968 :
از مهمترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی تداوم فعالیت پیش بینی ورشکستگی مدل آلتمن می باشد. آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه و تحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22 نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی بودند ،  نسبت را به صورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب نمود. نسبت ترکیبی عبارت بودند از : تسویه ، سود آوری اهرمی ، انعطاف پذیری و فعالیت.
آلتمن برای آزمون مدلش 66 شرکت را که شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت عادی بود ؛ مورد بهره گیری قرار داد. میزان موفقیت مدل وی 95 % بود .
آلتمن در سال 1983 یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام z’ ارائه داد. واضح ترین اصلاحیه آلتمن ، جانشین کردن ارزش دفتری سهام به جای ارزش بازار آن و سپس تغییر ضرائب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. مدل Z اسکور هنوز هم به عنوان یک ابزار کاربردی عمومی برای ارزیابی سلامت مالی شرکت ها به کار می رود.
مدل دی کین ،1972 :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بعد از آلتمن تحقیقات دیگری برای پیش بینی بحران مالی با بهره گیری از نسبت های مالی انجام شده که هر چند در این تحقیقات به واسطه بهبود در جمع آوری داده ها و روش های آماری ، روش ها اصلاح گردید اما نتایج به دست آمده توسط محققان به صورت قابل ملاحظه ای تغییر نیافت. به عنوان نمونه دی کین در سال 1972 به نسبت های اولیه آزمایش شده توسط بیور مراجعه نمود و از تصادف به جای تطابق برای انتخاب نمونه شرکت های موفق بهره گیری نمود. معادله ممیز به دست آمده دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و از توانایی فرق تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کار آمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده گردید، در نتایج حاصله عدم یکنواختی نظاره گردید. یعنی تزلزل قابل ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت.
اسپرینگیت[2]، 1978 :
وی مطالعات آلتمن را ادامه داد و از تجزیه و تحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب که شامل سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، سود قبل از مالیات به بدهی جاری، فروش به کل دارایی ها بود، از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بودند، بهره گیری نمود. بعد از آزمون آن در 40 شرکت الگویی ارائه داد که به 5/92 درصد پیش بینی صحیح دست پیدا نمود.
اهلسون[3]، 1980 :

اهلسون برای ایجاد الگوی خود از روش تجزیه و تحلیل لوجستیک بهره گیری نمود و نمونه خود را در 105 کشور ورشکسته و 2058 شرکت غیرورشکسته آزمون نمود، او در الگوی خود از 9 متغیر مستقل بهره گیری نمود، الگوی او به 1/85 درصد پیش بینی صحیح دست پیدا نمود.
[1]Altman
[2]– Springate
[3]-Ohlson,J.A

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید