شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول

نتایج حاصل از زمون فرضیه اول نشان داد که هر چه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می گردد. این یافته با مبانی نظی پژوهش و با یافته های جین فرانکویز گاجسکی و همکاران(2013) مطابقت دارد. این محققین نیز بخشی از شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را ناشی از عدم وجود اطلاعات شفاف در خصوص شاخص های عملکردی شرکتها می دانند. بر این اساس، یافته های فرضیه اول را می توان در راستای نتایج براون و همکاران(2008) دانست. این محققین، به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارش گری مالی بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.
هزینه های غیرقابل پیش بینی، بخشی از هزینه های واحد تجاری می باشد که بطور بالقوه از جانب سرمایه گذاران و تحلیل گران، با بهره گیری از اطلاعات چاپ گردیده شرکت قابل پیش بینی نیست. فرانکوییزگاجسکی و همکاران(2013) وجود هزینه های غیرقابل پیش بینی را نشانه ای برای پایین بودن کیفیت افشای شرکتها عنوان نمودند و نشان دادند که محیط اطلاعاتی شرکتهایی که چنین هزینه هایی در آنها بالاتر می باشد؛ نامتقارن تر می باشد. شواهد تجربی زیادی در خصوص تأثیر افشای اطلاعات در کاهش مسائل نمایندگی و بهبود ساختار گزارشگری مالی واحدهای تجاری هست که در آنها ایجاد آگاهی در خصوص فعالیت های مستمر شرکت و هزین های دستیابی به اهداف، مورد تاکید قرار گرفته می باشد. چانگ و الدر(2009) پیشنهاد کردند که این آگاهی ها می تواند شامل اطلاعات داخلی با ارزش درمورد چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن باشد که بطور بالقوه  از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و بعضی از مالکان عمده و با نفوذ به گونه انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این بین، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارشهای مالی چاپ گردیده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی می باشد که ممکن می باشد این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند.
بر اساس مباحث فوق می توان در خصوص یافته های فرضیه اول پژوهش به دو استدلال کلی دست پیدا نمود. اول اینکه، ممکن می باشد میزان کیفیت افشای اطلاعات چاپ گردیده شرکتهای نمونه آماری، پایین بوده و در نتیجه موجب گمراهی بازار سرمایه شده باشد. دوم اینکه، وجود بعضی از کانال های ارتباطی بین مدیران با بعضی از مالکان، بطور بالقوه و صرفنظر از کیفیت و کمیت اطلاعات منتشره، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بالا می برد. زیراکه همیشه اطلاعات محرمانه در خصوص شرکتها هست که بخش زیادی از این اطلاعات قابل افشا در صورتهای مالی نیستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید