قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 مفهوم چسبندگی هزینه:
به نظر می رسد چسبندگی هزینه ها[1] یک مفهوم جدید می باشد با این حال در حدود چند دهه گاهی اوقات از آن بعنوان مدیریت فعال هزینه یاد شده می باشد. مالکوم[2] در سال 1991 یکی از نخستین کسانی بود که به معرفی مفهوم چسبندگی هزینه ها پرداخت. بعنوان مثال وی در مطالعه خود به این مطلب تصریح نمود که رشد تولید باعث افزودن کارکنان بیشتر می گردد، اما زمانی که تولید کاهش می یابد این نیروی کار اضافی بلافاصله کنار گذاشته نمی گردد، که اینگونه هزینه های نیروی کار را هزینه های چسبنده نامید.
مطالعه دیگر توسط ماک و روش[3] در سال 1994 انجام گرفت آنها در مطالعه خود با تصریح به تحقیقات مالکوم اظهار کردند که هزینه های چسبنده هزینه هایی هستند که می تواند در کوتاه مدت افزایش یابند اما زمانی که فعالیت کاهش می یابد این هزینه ها کاهش نمی یابند اندرسون و همکارانش [4] در سال 2003 با مطالعه هزینه های فروش و اداری و عمومی و ارائه مدلی مبنا که بعدها در تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها مورد بهره گیری پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که با افزایش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 55% افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 35% کاهش می یابد.
بطور کلی نتایج بعضی از پژوهشگران مانند کالیجا و استیلیا روس[5]( 2006) و اندرسون و همکاران (2011) بیانگر آن می باشد که میزان افزایش در هزینه هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت می باشد چنین رفتار هزینه ها را چسبندگی هزینه می نامند. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت می باشد و بیانگر آن می باشد که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه در هنگام کاهش در سطح فعالیت می باشد(همان منبع).

[1]-Stickiness of costs

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]-Malcom
[3]-Makand Roush
[4]-Anderson,M.C,BankerR,Janakiraman S.
[5]-Callejak,SteliarosM,Thomas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید