تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3  جمع بندی و تفسیر یافته های پژوهش
معیار مدیریت سود در این پژوهش،سطح اقلام تعهدی اختیاری  بود.شواهد حاصل از این مطالعه نشان دهنده ارتباط ی مثبت میان اظهار نظر مشروط و سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری می باشد.بدین ترتیب درشرکت هایی که میزان مدیریت سود در آنها بالاست،احتمال دریافت گزارش مشروط از حسابرسان بیشتر می باشد. از نقطه نظر بهره گیری کنندگان صورت های مالی افزایش مدیریت سود در جهت منافع مدیران نشانه ای از کیفیت پایین صورت های مالی می باشد که پایین آمدن کیفیت صورت های مالی نیز باعث تعدیل گزارش های حسابرسی می گردد.و می توان گفت که در بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مدیریت سود فرصت طلبانه می باشد از این رو باعث دریافت گزارش مشروط از حسابرسان می گردد. این نتیجه با یافته های بوتلر و همکاران(2004)،بارتوف و همکاران(2000) سازگار می باشد در حالیکه بر خلاف یافته های بردشا و دیگران(2001) می باشد.

نتایج حاصله از فرضیه دوم حاکی از آن می باشد که بین قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مقبول ارتباط ی منفی و معنی داری هست.که تایید کننده فرضیه اول نیز می باشد.در تفسیر آن می توان گفت از آنجا که بیشتر مدیریت سود صورت گرفته در صورت های مالی فرصت طلبانه می باشد و مدیران شرکت های نمونه با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری سود را در جهت منافع خود مدیریت کرده و بدین ترتیب باعث پایین آمدن کیفیت صورت های مالی می شوند از این رو احتمال دریافت گزارش مقبول از حسابرسان کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین در فرضیه شش به این نتیجه رسیدیم که بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و اظهار نظر مقبول ارتباط ی مثبت و معناداری هست.در تفسیر این فرضیه می توان گفت که شرکت هایی را که در آنها مدیریت کنترل کمتری بر اقلام تعهدی دارد، احتمال دریافت گزارش مقبول حسابرسی افزایش می یابد.زیرا پایین بودن میزان اقلام تعهدی اختیاری ،اختیار مدیر را برای مدیریت سود محدود کرده و از این رو احتمال سواستفاده از سود گزارش شده و یا تقلب کاهش یافته و احتمال دریافت گزارش مقبول افزایش می یابد.
5-4 محدودیت های پژوهش

 • یکی از محدودیت ها عدم تعدیل اقلام صورت های مالی به واسطه وجود تورم و داشتن زمان های متفاوت تاسیس برای واحدهای تجاری و درنهایت تحصیل اقلام دارایی های شرکت در زمان های مختلف بوده که باعث کاهش کیفیت قابلیت مقایسه ای اقلام می گردد و بر نتایج پژوهش اثر گذاشته و تعمیم نتایج را با محدودیت هایی همراه می سازد.
 • عدم کنترل بعضی از عوامل موثر بر نتایج پژوهش مانند تاثیر متغیرهایی زیرا عوامل اقتصادی،شرایط سیاسی،عمر شرکت ها،نوع صنعت و…خارج از دسترس محقق بوده و ممکن می باشد بر مطالعه روابط اثر گذار باشد.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:

  سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به توضیح زیر می باشد:
  آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟
  بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:


  دیدگاهتان را بنویسید