قسمتی از متن پایان نامه :

3-10-4- رگرسیون ساده خطی
همان گونه که در بخش قبلی عنوان گردید در رگرسیون به دنبال برآورد ارتباط­ای ریاضی بین دو متغیر و تحلیل آن هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیرهای معلوم، تعیین نمود. با فرض آن که ارتباط علی و معلولی بین دو متغیر کمی هست و این ارتباط به صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل ŷ=a+bχ تعریف می­گردد که به رگرسیون خطی ساده معروف می باشد. شیوه کار رگرسیون به این شکل می باشد که آغاز بایستی معنی‌داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت می­گیرد. سپس بایستی معنی‌داری تک‌تک ضرایب متغیرهای مستقل مطالعه می­گردد که این کار با بهره گیری از جدول ضرایب صورت می­گیرد.
در صورتی محقق می­تواند از رگرسیون خطی بهره گیری کند که شرایط زیر محقق شده باشد:
میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واریانس خطاها ثابت باشد.
بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد.
برای مطالعه مفروضات مطرح‌شده آزمون دوربین – واتسون مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟