مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-23 ارزش افزوده نقدی
مفهوم ارزش افزوده نقدی[1]  بسیار شبیه به ارزش افزوده اقتصادی می باشد با این تفاوت که ارزش افزوده اقتصادی کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را تخمین می زند، اما ارزش افزوده نقدی، تنها بخش نقدی آن را محاسبه می کند. به بیانی دیگر، ارزش افزوده نقدی همان ارزش افزوده اقتصادی می باشد که اقلام غیر نقدی آن حذف شده اند. ارزش افزوده نقدی، بیانگر ثروت نقدی ایجاد شده در یک دوره مالی، توسط کارکنان، تامین کنندگان مالی(سهامداران و وام دهندگان)، دولت و شرکت می باشد. جمع سود سهام پرداخت شده به سهامداران، بهره پرداخت شده به وام دهندگان، حقوق پرداخت شده به کارکنان، مالیات پرداخت شده به دولت، و وجوه نقد باقی مانده برای عملیات شرکت در یک دوره مالی، بیانگر توزیع ارزش افزوده نقدی می باشد(نوروش و مشایخی،1383).
ارزش افزوده نقدی را می توان از دو دیدگاه حسابداری و مالی اندازه گیری نمود.
2-23-1  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری
در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به روش های مختلفی(روش جمع، روش تفریق و…) محاسبه نمود. در روش جمع ارزش افزوده نقدی به صورت زیر محاسبه می گردد:
جریان نقدی عملیاتی+ مالیات پرداختی + حقوق پرداختی به کارکنان + بهره پرداختی + سود سهام پرداختی = ارزش افزوده نقدی
2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی
در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به توضیح زیر محاسبه نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هزینه سرمایه نقدی – سود نقدی عملیاتی پس از مالیات = ارزش افزوده نقدی
سود نقدی عملیاتی به وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات گفته می گردد.
هزینه سرمایه نقدی شامل سود سهام نقدی و بهره پرداختی می گردد(مولودی و رضایی،1389).
[1] Cash Income Residual

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.
1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام
1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید