قسمتی از متن پایان نامه :

8.1  تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی
CFO t+1 متغیر وابسته: جریان نقد آتی
جریان وجه نقد: افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها.
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی واحد تجاری و همچنین جریان‌های نقدی که ماهیتاً به گونه مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان‌های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد.
اجزای اصلی:
C-SALE t فروش کالا و ارائه خدمات به کسر از تغییرات در حساب‌های دریافتنی تجاری
COGS t  C-بهای تمام‌شده کالای فروش رفته: مخارجی که وقوع آن‌ها برای تحصیل یا تولید کالا لازم می باشد.
بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به کسر از تغییرات در موجودی و حساب‌های پرداختنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

OE t C- هزینه‌های عملیاتی: جریان نقد عملیاتی و هزینه های اداری که بعنوان هزینه های عملیاتی محاسبه شده، عبارت می باشد از : فروش منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته منهای هزینه های عملیاتی قبل از استهلاک منهای تغییر در خالص سرمایه در گردش به استثنای تغییر در حساب های دریافتنی تجاری، موجودی کالا، مالیات پرداختنی و بهره پرداختنی.
اجزای غیر اصلی:
C- INT t بهره پرداختی: بهره را می‌توان در اصطلاح هزینه بهره گیری از سرمایه نامید. این پرداخت اضافی را می‌توان به صورت نسبت مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی عنوان نمود.
C- TAX t  مالیات پرداختی: مالیات بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی می باشد که نصیب دولت می گردد.
OTHER t C- خالص سایر تحقق یافتنی ها : سود عملیاتی به کسر از جریان نقد و حساب‌های دریافتنی و موجودی و حساب‌های پرداختنی و استهلاک دارایی ثابت و نامشهود
9.1 ساختار کلی پژوهش
در این فصل کلیات پژوهش ارائه و مقدمه، اظهار مسئله، قلمرو پژوهش، فرضیه‌ها و تعریف عملیاتی متغیرها انجام گردید.
در فصل دوم ضمن اظهار مقدمه، مفاهیم نظری پژوهش تشریح و تبیین می گردد و پژوهش‌هایی که پیرامون موضوع پژوهش صورت گرفته می باشد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در فصل سوم، آغاز قلمرو زمانی پژوهش، سپس به اظهار روش انجام پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته‌شده و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سؤالات ارائه می گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته می باشد. چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات و تجزیه آن‌ها از طریق به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های آماری مورد بهره گیری، اظهار‌شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه می گردد.
در فصل پنجم آغاز اختصار پژوهش ارائه می گردد. در ادامه نتایج پژوهش ارائه و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می گردد. سپس محدودیت‌های پژوهش ذکرشده و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

پاسخی بگذارید