قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 تداوم فعالیت
کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASC)[1] فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدین‌گونه تعریف نموده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

«فرض بر این می باشد که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت می باشد یعنی عملیات آن در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به اظهار دیگر فرض می گردد که نه قصد بر این می باشد که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته داده گردد و نه ضرورت این کار احساس می گردد».
بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اظهار می کند که: «در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این می باشد که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی معمولاً دوره‌ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه می‌یابد، مگر خلاف آن تصریح گردد. پس دارایی‌ها و بدهی‌ها بر مبنای بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها در جریان عادی فعالیت‌های تجاری، شناسایی و ثبت می گردد. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن می باشد قادر به بازیافت دارایی‌ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهی‌ها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن می باشد تعدیل مبالغ و تغییر طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی ضروری گردد (استانداردهای حسابرسی).
بند 20 استاندارد شماره یک ایران در مورد تداوم فعالیت اظهار می کند که: مدیریت در زمان تهیه صورت‌های مالی، بایستی توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت‌های مالی بایستی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه گردد، مگر این که مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر گردد. در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن می باشد ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام بایستی افشاء گردد، چنانچه صورت‌های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود این واقعیت بایستی همراه با مبنای تهیه صورت‌های مالی و این که چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده می باشد، افشاء گردد (استانداردهای حسابداری).
در شرایط درماندگی مالی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام اساسی روبرو می باشد و مدیریت نمی تواند صورت های مالی خود را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند. لذا مدیریت مجبور می باشد با فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها از این طریق ، کاهش جریان های نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی، بهره گیری از روش های جایگزین برای تامین مالی(مانند تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی) و غیره نسبت به بهبود شرایط مالی و مناسب کردن نسب های مالی و خروج از اوضاع بحران مالی اقدام نماید تا بتواند شرکت را از شرایط سخت  و نامناسب مالی خارج نموده و صورت های مالی را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند.(جهانشاد و طالب نیا،1386،26)

[1]. International Accounting Standards Committe

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید