قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-10-2 پژوهش‌های داخلی
 رحمانی و بشیری منش (1392) قدرت کشف مدلهای مدیریت سود مورد مطالعه قرار دادند. در سالهای اخیرمدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده می باشد. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود می باشد که مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقلام تعهدی اختیاری می باشد. مطالعه ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اغلب تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج پژوهش دچو و همکاران (1995) که مدل تعدیل شده جونز از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار می باشد،از این مدل در آزمون مدیریت سود بهره گیری می کنند. هدف از این پژوهش مطالعه قدرت کشف مدلهای مختلف مدیریت سود و شناسایی مدل مناسب برای اجرای تحقیقات مدیریت سود می باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1382 در ده صنعت مختلف نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش با مطالعه پنج مدل معتبر مدیریت سود نشان داد،مدل تعدیل شده جونزدر کشف مدیریت سود کارا نمی باشد و مدل دیچو ، دچو و مک نیکولز (2002) در شناسایی و کشف مدیریت سود از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار می باشد. دستگیر و حسینی (1392) مجموعه ای را تحت عنوان مروری جامع بر مدیریت سود جمع آوری نمودند. هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درمورد وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی می باشد که برای بهره گیری کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع گردد. پس می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می گردد. به علاوه وجود بسترهایی زیرا تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، بایستی شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه فرضیه ها و انگیزه‌های مدیریت سود هستیم. در این مقاله کوشش گردیده می باشد تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین مقصود پس از ارائه تعریفی از مدیریت سود، به مطالعه فرضیه‌ها و انگیزه‌های مدیریت سود پرداخته شده می باشد. شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی (1391) پژوهشی را تحت عنوان مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها به انجام رساندند. با در نظر داشتن این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود ، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن می باشد منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت گردد و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت گردد. پس، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی می باشد. در این مقاله، پس از تعریف مدیریت سود، انواع آن و انگیزه های مدیریت سود ، راهکارهای مقابله با مدیریت سود، یعنی حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن تشریح می گردد. تاری وردی و ثمری خلج (1391) مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت تحلیل نمودند. مدیریت می تواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین نماید تا آثار آن روی سود، متمایل به کاهش نوسانات سود گزارش شده و نیز دسترسی به سود مورد انتظار باشد. مانند معاملات واقعی واحد تجاری، فروش دارایی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر مطالعه این موضوع بوده می باشد، که آیا مدیران، سود را از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت می کنند؟ شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونt  استیودنت بهره گیری شده می باشد. همچنین با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس، آغاز ارتباط ی بین متغیرهای کنترلی و هر یک از متغیرهای مستقل مطالعه و اثر متغیرهای کنترلی برمتغیر های مستقل خنثی گردیده می باشد.  نتایج پژوهش حاکی ازآن می باشد، که مدیریت ازطریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت سود ننموده می باشد. اعتمادی و فرج زاده دهکردی(1391) تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود را تحلیل نمودند. در این پژوهش تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود آزمون شده می باشد. محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری می باشد که لازم می باشد سود گزارش شده از اندازه متعادلی محافظه کاری برخوردار باشد. فرضیه های پژوهش پیش بینی می کنند که مدیریت سود، موجب بیش یا کم محافظه کاری می گردد. همچنین، شرکت هایی که از حقوق مالکانه بیشتری در ساختار سرمایه خود بهره گیری کرده اند، محافظه کاری بیشتری را در سود خود اعمال می کنند. به مقصود آزمون فرضیه ها، مقادیر محافظه کاری سود و اقلام تعهدی اختیاری (به عنوان نماینده مدیریت سود)، برای 303 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387-1381 (در مجموع 1530 نظاره شرکت-سال) اندازه گیری شده می باشد. برای آزمون مدل های پژوهش از روش پانل دیتا و مدل های رگرسیونی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نخست، مدیریت سود، صرف نظر از جهت آن، باعث افزایش محافظه کاری می گردد. دوم، شرکت هایی که اقدام به مدیریت سود کاهشی می کنند، سود محافظه کارانه تری را گزارش می کنند که نشان دهنده بیش محافظه کاری می باشد. سوم، شرکت هایی که از طریق اقلام تعهدی مثبت، به مدیریت سود افزایشی مبادرت می ورزند، محافظه کاری کمتری را در گزارشگری خود اعمال می کنند. نهایتاً، ساختار سرمایه نیز بر اندازه محافظه کاری سود تاثیر گذار می باشد. شرکت هایی که در تامین مالی خود بیشتر از حقوق صاحبان سهام بهره گیری کرده اند محافظه کاری بیشتری را در اندازه گیری سود اعمال کرده اند.