تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2 تحقیقات داخلی
ثقفی و محمدی (1391) به مطالعه ارتباط جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389- 1380 پرداختند. در نتایج حاصله، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان های نقد آتی ارتباط مثبت و معناداری هست، اما این ارتباط با بالارفتن ریسک ورشکستگی کاهش می یابد و معناداری خود را از دست می دهد، که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در ارتباط با عملکرد آتی آنها هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دستگیر و همکاران (1391) در پژوهش خود تحت عنوان کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی با بهره گیری از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388، به این نتیجه رسیده اند که شرکت­های درمانده مالی، سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص گردید که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، با بهره گیری از مدل بال و شیوا کومار، وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده مطالعه و مقایسه گردید و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده می باشد؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده می باشد و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده می باشد.
اردشیر کمانکش (1390) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تأثیر مالکیت سهام مدیریت بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1383 تا 1386 به این نتیجه رسید که اقلام تعهدی درمقایسه با اقلام نقدی برای پیش بینی سود آتی از پایداری کمتری برخورداراست.
حقیقت و پناهی (1390) ارتباط کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کردند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در سطح کلی داده­ها، بین کیفیت سود و عوامل آن با بازده آینده سهام شرکت­ها ارتباط­ی معناداری وجود ندارد و نمی توان پذیرفت که بازده سهام شرکت­ها تحت تاثیر کیفیت سود و به اظهار دیگر میزان اقلام تعهدی باشد.
دستگیر و رستگار (1390) ارتباط بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام باکیفیت اقلام تعهدی را مطالعه کردند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی ارتباط مستقیم دارد. و هر اندازه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، پایداری سود نیز بالاتر می باشد، هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفی سود نیز بیشتر می باشد و افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی، پایداری سود کاهش مییابد. به این ترتیب، شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی آنها پایین می باشد، پایداری سود کمتری نیز دارند.
کریمی و صادقی (1389) ارتباط کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق تهران را مورد مطالعه قرار دادند و بدین مقصود، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار محاسبه شده و سپس با بهره گیری از روش داده های تابلویی ارتباط آن با پایداری سود مورد آزمون تجربی قرار گرفت و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین کیفیت سود با پایداری سود، هم در رویکرد گذشته نگر و هم در رویکرد آینده نگر ارتباط معنی داری هست. در رویکرد گذشته نگر، از نسبت های مالی و در رویکرد آینده نگر ،از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه گذاری بهره گیری شده می باشد.
رهنمای رود پشتی و همکاران (1389) محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی را مطالعه نموده و دریافتند سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد که این محتوا، در شرکت هایی که دارای سود هموارتری نسبت به جریان نقدی بوده اند، کاهش یافته می باشد.
خدادادی و جان جانی (1389) در تحقیقی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کردند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده می باشد. در نتیجه بازده این   شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. پیش روی شرکت هایی با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و     جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری می باشد. که این ممکن می باشد بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال ُهای پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توأم جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید