قسمتی از متن پایان نامه :

3-2   روش پژوهش
در هر پژوهش آغاز بایستی ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست پیدا نمود. فرآیند پژوهش، فرآیندی می باشد که طی آن محقق می­کوشد با پردازش علمی و منظم داده­ها، فرضیه­های خود را به بوته آزمایش بگذارد. روش پژوهش حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی می باشد. توصیفی بودن پژوهش به این دلیل می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد مطالعه وبرای شناخت بیشتر شرایط موجود می­باشد ،  همبستگی بودن پژوهش به این دلیل می باشد­که در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مدنظر می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی تأیید یا عدم تأیید این ارتباط در شرایط کنونی بر اساس داده­های تاریخی می­باشد. در این پژوهش از روش آرشیوی برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری گردید. روش مورد نظر برای مطالعه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون می­باشد. در روش تحلیل رگرسیون ارتباط میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می­گردد. این پژوهش دارای یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل می باشد که میزان اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون­های رگرسیون برازش می‏گردد
3-3  فرضیه های پژوهش و مبانی نظری آن
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این بین افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با در نظر داشتن اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد می باشد، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. پس ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر تدوین نمود:
فرضیه اول:  میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها ارتباط هست.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی ارتباط معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران[1]، 2002؛ ایسمیل و کندلر[2]، 2005). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می‏باشند مدیران در راستای تثبیت جایگاه شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه کوشش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شرکت ها در جایگاه های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به جایگاه های بد ارائه می نمایند. پس ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل اظهار خواهد بود:
با در نظر داشتن مطالب فوق ما در این پژوهش جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، ارتباط میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالکیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی مطالعه خواهیم نمود.  پس اصلی ترین سوالات پژوهش به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
فرضیه دوم:  میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها ارتباط هست.
[1] Watson et al
[2] Ismail and Chandler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید