تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1.4 مقدمه
در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به متغیرهای پژوهش با بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می‌گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و بعضی اطلاعات پایه‌ای در خصوص مدل پژوهش در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی اظهار خواهد گردید.
در این پژوهش تأثیر متغیرهای تشکیل‌دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش‌بینی جریان نقد آتی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق و بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته که در این ارتباط، تمامی آزمون‌های مربوطه انجام شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم‌افزار Eviews7 صورت گرفته می باشد.
در این فصل به مقصود آزمون فرضیه‌ها از روش داده‌های تلفیقی ایستا و پویا بهره گیری شده می باشد. در روش داده‌های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون‌های اولیه و تخمین مدل، اقدام به برآورد ضرایب مدل با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته برآوردی (EGLS) می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید