تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8 مدل پژوهش
نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم
به مقصود آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(1) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:
∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه اول و سوم) می باشد.
نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم
به مقصود آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(2) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:
∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه دوم وچهارم) می باشد.
نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم
به مقصود آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(3) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:
∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه پنجم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هفتم تایید می گردد
نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم
به مقصود آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(4) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:
∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t
+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t
نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه ششم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هشتم تایید می گردد.
لازم بذکر می باشد به مقصود مطالعه معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید