مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 11-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در ایران
اسدی و منتی منجق تپه (1389) در پژوهشی با عنوان “تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود” مدیریت مثبت سود در سال قبل از تغییر مدیریت را تأیید کردند، اما شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر، به دست نیاوردند. همچنین، نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که مدیریت سود به اندازه و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد، بستگی ندارد (اسدی و همکاران ، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ملکیان و همکاران (1389) پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت‌ها” انجام دادند. عوامل مورد مطالعه عبارت بودند از: اندازه، عمر، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلی یا فرعی و نوع صنعت. نتایج پژوهش بیانگر ارتباط منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی سود بود و وجود ارتباط بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی را تأیید نمود. در سایر موارد ارتباط معناداری بین متغیرهای مطالعه‌شده با دقت پیش‌بینی، پیدا نمود نشد )ملکیان و همکاران ، 1389).
مدرس و عباس زاده(1387)  پژوهشی با عنوان “مطالعه تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی بر کیفیت سود پیش‌بینی‌شده” انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که با بهره گیری از سودهای گذشته می‌توان سود آینده را با حداقل خطای ممکن پیش‌بینی نمود، هم چنین عملکرد سودها با قابلیت پیش‌بینی اجزای سود و استمرار آن‌ها ارتباط مثبت دارد و جریان‌های نقدی توانایی قویتری در پیش‌بینی سود دارد(مدرس و عباس زاده، 1387).
ساربان ها و آشتاب (1387) در پژوهشی با عنوان ” شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران” عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود 107 شرکت جدیدالورود پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378تا 1385 را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که از بین متغیرهای اندازه شرکت، عمر شرکت، افق زمانی پیش‌بینی، نسبت سودآوری، نسبت اهرمی و اعتبار حسابرس تنها عامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود سهام، نسبت سودآوری می باشد که با خطای پیش‌بینی ارتباط معکوس دارد(ساربان ها و آشتاب، 1387).
رحمانی نصرآبادی (1387) پژوهشی با عنوان” عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها” انجام داد. یافته‌های پژوهش بیانگر این بود که بین دوره پیش‌بینی و اهرم مالی شرکت با دقت پیش‌بینی سود ارتباط معکوسی هست. ضمن اینکه بین نوع اظهارنظر حسابرس در ارتباط با صورت‌های مالی سال قبل و دقت پیش‌بینی سود ارتباط هست . همچنین این پژوهش نشان داد، بین عمر شرکت و دقت پیش‌بینی سود ارتباط معکوسی مستقر می باشد(رحمانی نصرآبادی، 1387).
مشایخ و شاهرخی (1386) در پژوهشی تحت عنوان ” مطالعه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن”  دقت پیش‌بینی مدیران را از سود هر سهم آتی با پیش‌بینی مبتنی بر اطلاعات مدل گام تصادفی مقایسه کردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بین اشتباه پیش‌بینی مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری هست . به علاوه مقایسه‌ی اختلاف میانگین‌های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی می باشد. در نهایت نتایج آزمون سایر فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی‌های مدیران دارای انحراف خوش‌بینانه و دقت پیش‌بینی با در نظر داشتن اندازه شرکت، سود ده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می باشد (مشایخ و شاهرخی ، 1386).
بهرامیان (1385) در پژوهشی با عنوان “میزان عدم صحت پیش‌بینی سود شرکت‌ها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه” دقت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌هایی را که برای اولین بار سهامشان در بورس اوراق بهادار عرضه عمومی می‌گردید و شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه می‌دهند، مورد ارزیابی قرارداد. نتایج این پژوهش نشان داد خطای پیش‌بینی سود با دوره پیش‌بینی و نوسان‌های شاخص کل بورس ارتباط مستقیم دارد و در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی، اظهارنظر حسابرسی و طبقه صنعت ارتباط معناداری دیده نشد(بهرامیان ، 1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:

1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاسخی بگذارید