مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

رایت وبیدرد(2000)[1] به مطالعه فرایند تصمیم گیری دربرنامه ریزی شواهد حسابرسی پرداختند. آنها دریافتند که عوامل ریسک صاحب کار اثرات فراگیری برسراسر فرایند برنامه ریزی دارد، برشدت فرضیه های اشتباه، اثربخشی برنامه ی حسابرسی، وتصدیق آزمون های حسابرسی اثر می گذارد.
آسر و رایت(2004)[2]، اثر انواع مختلف ارزیابی ریسک(یعنی، چک لیست ریسک استاندارد درمقابل عدم بهره گیری از چک لیست)وابزارهای توسعه ی برنامه(یعنی، برنامه ی استاندارد درمقابل نبود استاندارد) برروی دوجنبه ی اثربخشی برنامه ریزی تقلب، یعنی، کیفیت روشهای حسابرسی مربوط به یک معیارتأیید اعتبارشده بوسیله ی پنل کارشناسان، وگرایش به همفکری با کارشناسان تقلب را ارزیابی کرده اند، 69 حسابرس ارزیابی ریسک راانجام وبرنامه ی حسابرسی را بسط دادند یافته های مطالعه نشان دادکه حسابرسانی که ازچک لیست استاندارد بهره گیری کرده اند نسبت به آنهایی که ازچک لیست استاندارد بهره گیری نکرده بودند ریسک پایین تری را برآورد کردند ، نتایج همچنان نشان داد، حسابرسانی که برنامه حسابرسی استاندارد را طراحی کرده بودند بطورنسبی برنامه ی تقلب قابل اجرای  کمتری نسبت به آنهایی که فاقد این برنامه بودند انجام دادند اما دراستفاده ازکارشناسان تقلب جالب نبود.
کریزین(2005)[3] به مطالعه اثر درستکاری مدیریت برشواهد برنامه ریزی حسابرسی پرداختند. نتایج مطالعه ی آنها ازاهمیت ارزیابی درستکاری مدیریت دربرنامه ریزی حسابرسی وکشف کژنمایی طرفداری می کند.
فاکوکاوا، ماک ورایت(2006)[4] مطالعه کردند که آیا تنظیم برنامه ی حسابرسی(یعنی؛ماهیت، اندازه، زمانبندی ونیروی انسانی) تحت تأثیر ارزیابی ریسک با بهره گیری ازداده های بایگانی 235 مشتری درشرکتهای حسابرسی ژاپن می گردد؟ بطورکلی نتایج پژوهش نشان داد تنها ارتباط ی کمی بین ریسکهای مشتری وفرایند برنامه ریزی حسابرسی هست. بویژه نتایج پژوهش نشان دادکه، اگرچه برنامه ی حسابرسی به ماهیت ارزیابی ازمتغیرهای ریسک حسابرسی مبتنی می باشد، وابستگی بین ریسک های مشتری وبرنامه ی حسابرسی تا اندازه ای بطورنسبی کم هست. نتایج پژوهش همچنین نشان دادکه، ریسکهای مشتری شامل ریسک کسب وکاروریسک تقلب، برنامه ی حسابرسی را تااندازه ای تحت تأثیر قرارمیدهد. بالاخره نتایج پژوهش، یک اثرجانشینی بین قضاوت برنامه ریزی حسابرسی درواکنش به مشتری مخاطره آمیز، ازقبیل، افزای ش میزان آزمایشهای اعتبارسنجی درحالیکه میزان تأیید کاهش می یابد پیشنهادکرد.
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-22-2 مطالعات داخلی
رضایی(1375)با مطالعه تحلیل میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کنترلهای داخلی شرکتهای مور درسیدگی به این نتیجه رسید که روش حسابرسی مبتنی بر سیستم به گونه کامل اجرا نمی گردد وی معضلات زیر را در این ارتباط بر شمرده می باشد: آموزش ناکافی حسابرسان به صورت دانشگاهی و سر درگمی گسترده درمورد شناخت وارزیابی کنترلهای داخلی ، نبود توجه ژرف و نبود استانداردهای حرفه ای مناسب، بالا بودن احتمال زیر پا گذاشتن کنترلهای داخلی توسط مدیریت، کافی نبودن روشهای کنترل داخلی برای هدفهای ویژه کنترلی، زمان بر بودن انجام کنترلها نسبت به آزمون های اثباتی و در نهایت نبود نظام کنترل داخلی یکپارچه و مطلوب در اکثر شرکتها.
جهانگشای رضایی(1375) موضوع مطالعه تحلیلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکنترلهای داخلی شرکتها ی مورد رسیدگی را انجام داده می باشد که دراین پژوهش میزان اتکای حسابرسان مستقل به کنترلهای داخلی به مقصود کاهش آزمونهای محتوا مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج این پژوهش عدم اتکای حسابرسان مستقل را نسبت به سیستم کنترلهای داخلی به مقصود کاهش آزمونهای محتوا و کاهش حجم عملیات حسابرسی در شرکتها به علت وجود نقاط ضعف با اهمیت، نشان میدهد.
اکبری(1378)،به مطالعه ارتباط محدودیت زمانی و ساختار برنامه حسابرسی بر عملکرد و اجرای حسابرسی پرداخت و اظهار نمود که افزایش محدودیت زمانی،منجر به کاهش کارایی و اثربخشی ساختار برنامه ای می گردد.
قدیمی(1383)، استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط انجمن های حرفه ای معتبر خارجی و نشریات داخلی در خصوص کنترلهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که استانداردهای حسابرسی ایران به مقصود ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی و برنامه حسابرسی کافی نیست.
حساس یگانه و رحیمیان(1386)، به مطالعه توجیح تصمیمات دربرنامه ریزی حسابرسی پرداخته اند دراین مقاله اظهار شده می باشد که حسابرسان پس از نظاره ی نوسان های غیرمنتظره درتوضیحات دریافت شده ازمدیریت واحد مورد رسیدگی، درمورد ی تجدید نظر دربرنامه حسابرسی وتوجیهات مستندسازی شده درکاربرگ های حسابرسی برای برنامه ریزی تصمیم گیری میکنند. از آنجا که اغلب تعیین درستی تصمیمات گرفته شده برای برنامه ریزی حسابرسی کار مشکلی می باشد لذا توجیه چنین تصمیماتی برای قضاوت درمورد کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی دارد دراین مورد این موضوع اهمیت دارد که آیا انتظارفرایند مطالعه،کیفیت توجیهات حسابرسی را افزایش میدهد وروی اطلاعات مورد بهره گیری دراین توجیحات تأثیرمی گذارد.
ودیعی و کوچکی(1387)، با ارزیابی اثربخشی نظام کنترلهای داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند برنامه حسابرسی به این نتیجه رسید که سیستم کنترل داخلی شرکتها به مقصود دستیابی به اهداف واحد اقتصادی، فاقد اثربخشی کافی می باشد و ارزیابی حسابرسان مستقل از این کنترلها برای اجرای عملیات حسابرسی در شرکتها تاثیر گذار نیست.
انصاری و شفیعی(1388)، به مطالعه تأثیرمتغیرهای حسابرسی داخلی بربرنامه حسابرسی پرداخته اند،وبه این نتیجه دست یافته اند که در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد.زیرا پاسخ انگاری خواستگاه آن تکریم به حقوق انسانهاست درزمینه ها وسطوح مختلف مطرح می باشد ویکی ازمهمترین کنترلهای داخلی که امروزه دراکثرکشورهای پیشرفته وشرکتهای بزرگ مورد بهره گیری قرار   می گیرد، حسابرسی داخلی می باشد.که می تواند تأثیرهای قابل ملاحظه ای دربرآوردن نیازهای بهره گیری کنندگان ازنتایج حاصل ازعملیاتش بگذارد.یکی ازمهمترین بهره گیری کنندگان ازنتایج کارحسابرسان داخلی حسابرسان مستقل هستند که درصورت کسب شناخت کافی وتصمیم به اتکاء به کارآنان،جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیرقرارمی گیرد، یکی ازجنبه هابرنامه حسابرسی می باشد که خود شامل قسمتهای مختلفی میشود دراین پژوهش کوشش براین گردید تا با بهره گیری ازروش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجادشده ودلیل این تغییرات تعیین گردد نتایج این پژوهش نشان میدهد که حسابرسان مستقل برنتایج حاصل ازکارحسابرسان داخلی اتکا می کنند واین اتکامنجربه کاهش بودجه های زمانی وریالی دربرنامه حسابرسی میشود.
[1] Right and Bedard
[2]Asare and Wright
[3]Kizirian
[4]Fukukawa, Mock and Wright

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مطالعه تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی
اهداف فرعی

1- مطالعه تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.
2- مطالعه تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.


دیدگاهتان را بنویسید