ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-17- اصول حسابداری و گزارش گری مالی دولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سامانه حسابداری دولتی به گونه کلی دو هدف اصلی گزارشگری دارد.
الف- ارائه مطلوب همراه یا افشای کامل وضعیت مالی و نتایج عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای واحد دولتی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری دولتی.

ب- تعیین و نمایش رعایت پیش بینی های قانونی و قراردادهای مالی مربوط و پیروی از اصول پذیرفته شده حسابداری دولتی، به مقصود کسب اطمینان معقولی از قابلیت مقایسه گزارشهای مالی واحدهای دولتی ایالتی و محلی برای مقاصد عمومی ضروری می باشد.(بجنوردی، 1389، 41)
2-1-18- مبانی حسابداری دولتی
در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه‌ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا ثبت فعالیت‌های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گردد اما در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، فعالیت‌های مالی سازمان‌های دولتی و حساب‌های مستقل، ممکن می باشد مبنای حسابداری دیگری برای ثبت درآمدها هزینه‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.
2-1-19-  مبنای تعهدی در حسابداری دولتی
مبنای تعهدی در گزارشگری مالی به روشی اطلاق می گردد که به محض ایجاد هزینه ها و یا تحقق درآمدها ، فعالیت های انجام شده در حسابداری مربوط ، مقصود و تحت سرفصل های خاص خود در دفاتر مالی ثبت می گردد ، و در حسابداری به روش نقدی ثبت هزینه ها و درآمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت و پرداخت نقدی در دفاتر مالی درج و منعکس می گردد و بدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد گردید.
از مبنای تعهدی تعدیل شده یا تعهدی حسابداری ، بر حسب مورد ، بایستی در اندازه گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات بهره گیری گردد .
الف) درآمدها و مخارج حسابهای مستقل دولتی بایستی بر مبنای تعهدی تعدیل شده شناسایی گردد. درآمدها بایستی در دوره ای شناسایی گردد که در دسترس و قابل اندازه گیری می باشد . مخارج ، بایستی در دوره حسابداری تحقق بدهی حساب مستقل ، به شرط قابلیت اندازه گیری ، به استثنای سود تضمین شده سنوات آتی بدهیهای بلند مدت عمومی که در زمان تحقق شناسایی می گردد ، شناسایی گردد .
ب) درآمدها و هزینه های حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری ) بایستی بر مبنای تعهدی شناسایی گردد . درآمدها بایستی در دوره حسابداری تحصیل به شرط قابلیت اندازه گیری ، شناسایی گردد ، هزینه ها نیز بایستی در زمان تحمل به شرط قابلیت اندازه گیری شناسایی گردد .
ج) درآمدها و هزینه ها یا مخارج ( بر حسب مورد ) حسابهای مستقل امانی بایستی بر مبنایی یکنواخت با هدف اندازه گیری حسابداری حساب مستقل شناسایی گردد . حسابهای مستقل امانی غیر قابل مصرف و وجوه بازنشستگی بایستی بر مبنای تعهدی ثبت گردد ، حساب مستقل امانی قابل مصرف بایستی بر مبنای تعهدی تعدیل شده ثبت گردد . داراییها و بدهیهای حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها بایستی بر مبنای تعهدی تعدیل شده ثبت گردد .
د) انتقالات بایستی در دوره حسابداری تحقق عملیات دریافتی و یا پرداختی بین حسابهای مستقل شناسایی گردد .
به گونه اختصار ، حسابداری تعهدی به معنی : (1)ثبت درآمدها در دوره ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن زمان دریافت وجه و (2) ثبت هزینه ها در دوره دریافت منافع بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت وجه می باشد .(مهدوی، 1388، 24)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید