قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1-1- مدل شتابنده سرمایه­گذاری[1]
یکی از اولین نسخ مدل­های سرمایه­گذاری مدل شتابنده می باشد که سرمایه­گذاری را براساس تغییرات جاری و درنگ­دار رشد فروش اظهار می­کند. این مدل توسط ابل و بلانچارد[2] در سال 1986 مطرح گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به ارتباط­ی بین نرخ رشد فروش محصول و سطح سرمایه­گذاری خالص، اصل شتاب گفته می­گردد.زیرا این ارتباط بیانمی­دارد که افزایش در نرخرشد فروشمحصولمستلزم افزایشدرسطح سرمایه­گذاریمی­باشد.(برانسون[3]،1376).این مدل، فروش گذشته را منعکس کننده انتظارات سودآوری آینده سرمایه­گذاری می­داند. برای ارائه این مدل آغاز بایستی دو مطلب تعیین ذخیره مطلوب سرمایه و میزان تعدیل را بیان نمود.ارتباط کلی ذخیره مطلوب سرمایه (k*) بصورت زیر اظهار می­گردد:
K*=g(y) ( 2-1)
:y سطح ستانده یا فروش شرکت
این معادله نشان می­دهد که ذخیره مطلوب سرمایه به سطح ستانده بستگی دارد. هر چه سطح ستانده مورد انتظار در آینده بیشتر باشد، ذخیره مطلوب سرمایه بالاتر خواهد بود. معادله بالا ارتباط کلی ذخیره مطلوب سرمایه را ارائه می­دهد.
برنامه ریزی و تکمیل یک طرح سرمایه­گذاری به طول می­انجامد، زیرا کوشش برای سرمایه­گذاری سریع، احتمالا گرانتر از تطبیق تدریجی سرمایه می باشد و احتمال نمی­رود که شرکت­ها در تطبیق ذخیره سرمایه خود با ذخیره مطلوب بلند­مدت، اقدام فوری به اقدام آورند. مانند فرضیه­­هایی که در این زمینه هست، الگوی تطبیق تدریجی سرمایه­گذاری[4] می باشد که در اینجا مطرح می­گردد. فکر اصلی ورای این فرضیه تطبیق تدریجی این می باشد که هر چه فاصله میان ذخیره­ موجود سرمایه و ذخیره مطلوب سرمایه بیشتر باشد، سرعت میزان سرمایه­گذاری بیشتر خواهد بود. بر اساس این فرضیه، شرکت­ها برنامه ریزی می­کنند تا در هر دوره بخش (λ) از فاصله بین ذخیره­ مطلوب و موجود سرمایه بکاهند. ذخیره سرمایه در انتها دوره پیش با (1k) نشان داده می­گردد. فاصله بین ذخیره مطلوب و ذخیره بالفعل سرمایه عبارت می باشد از (1k-*k). شرکت برنامه ریزی می­کند تا بخش (λ) از فاصله (1k-*k) را به ذخیره سرمایه دوره پیش (-1k) بیفزاید به گونه­ای که ذخیره سرمایه در پایان دوره جاری k، برابر خواهد بود با:
I = λ(k*-k-1)    (2-2)
برای افزایش ذخیره سرمایه از -1k به سطح k، شرکت بایستی دارای خالص سرمایه­گذاری به مقدارI=K-K-1   باشد. پس خالص سرمایه­گذاری بصورت زیر اظهار می­گردد:
(2-3)I=λ (k-k-1)
برای دستیابی به الگوی شتابنده سرمایهگذاری،­ فرض می­گردد که ذخیره مطلوب سرمایه در یک دوره به گونه کامل تطبیق می یابد، (1 = λ ) بنابراینK=K*. همچنین فرض می­گردد که استهلاک وجود ندارد و نسبت سرمایه مطلوب به ستانده، ثابت و مستقل از هزینه کاربرد سرمایه می باشد.
(2-4) K*= y                                                                                                                 در این معادله، یک عدد معلوم ثابت و برابر با نسبت سرمایه مطلوب به ستانده می باشد. این معادله با بهره گیری از تابع تولید کاب-داگلاس[5] که به تناوب در مطالعات رفتار سرمایه­گذاری مورد بهره گیری قرار می­گیرد، بدست آمده می باشد. با جایگذاری معادله  بالا در معادله (2-3) و جایگذاری I = λ  و k-k*-1 =Y ، معادله زیر بدست می­آید:
ϑ(Y-Y-1 )=1 (2-5 )
که دقیقا سرمایه گذاری شتابنده می باشد. الگوی شتابنده این امکان بالقوه را برای آن که مخارج سرمایه گذاری به اندازه زیاد نوسان یابد، به وجودمی­آورد. (دور نبوش و فیشر،1371) پس، مدل شتابنده سرمایه گذاری با فرض بازارهای کامل، سرمایه گذاری را به عملکرد ستانده در شرکت ها مرتبط می­نماید که در مطالعات تجربی که قابل آزمون کردن می باشد، به صورت زیر اظهار می­گردد:
(I/K)i.t=α+β(Y/k)i.tit    6) – (2
It: سرمایه گذاری ناخالص در دارایی های ثابت در طول دوره t
Yt: سطح فروش شرکت
Kt: ارزش دفتری سهم سرمایه ابتدای دوره
مدل شتابنده سرمایه­گذاری پیشنهاد می­کند که نوسانات در ستانده بر مخارج سرمایه­گذاری تاثیرگذار می باشد و متغیرهای مالی اثری بر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت ها ندارد.
[1]-Accelerate Model
[2]-Blanchard

[3]-Branson
[4]-Gradualimplementation of Investment
[5]-Cobb-Douglas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید