قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همان­گونه که در فصول قبل مطرح گردید.با مطرح شدن مساله سرمایه گذاری شرکتها، مساله تامین مالی این پروژه های سرمایه گذاری نیز مطرح می­گردد. در بازار های کامل سرمایه، انتظار می­رود که همه شرکتها به راحتی به منابع خارجی برای تامین مالی دسترسی داشته و تصمیمات سرمایه گذاری منحصرا مبتنی بر سود ‎آوری مورد انتظار آینده باشد و دسترسی به سرمایه های داخلی هیچگونه تاثیری بر تصمیمات نداشته باشد. اما در دنیای واقعی با در نظر داشتن مکانیسم اطلاعات نامتقارن، هزینه تامین مالی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی متفاوت بوده و در این محیطها، اطلاعات نامتقارن بین قرض دهنده و قرض گیرنده بر توانایی شرکت برای دستیابی به اعتبار و پس قدرت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آن ها تاثیرگذار می باشد.
در تعریف سرمایه گذاری می­توان گفت که سرمایه گذاری نوعی دارایی می باشد که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می­کند. سرمایه گذاری ممکن می باشد به اشکال مختلفی صورت گیرد و به علت های گوناگونی نگهداری گردد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن می باشد که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب­و­کار کمک می­کند. دلیل دیگر آن می باشد که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری هست زیرا که ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری می­باشد.
در این پژوهش، آغاز به کلیات پژوهش در فصل اول پرداخته گردید. به طوری که پس از توضیح و اظهار مساله، به اهداف و فرضیات آن تصریح گردید. پس از آن به روش پژوهش و اطلاعات و داده­های آماری پرداخته گردید. سپس در فصل دوم، روش ها و مدل های سرمایه گذاری و جریان های نقدی مطرح شده و  مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه حساسیت سرمایه گذاری –جریانهای نقدی تشریح گردیدوضمن تشریح روش پژوهش در فصل سوم، نتایج آماری در فصل چهارم ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دراین فصل مروری مختصر بر یافته­های پژوهش وتفسیرنتایج به دست آمده از آزمون فرضیه­ها خواهیم داشت. به علاوه، به بعضی از محدودیت­های پژوهش تصریح شده و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


پاسخی بگذارید