قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

17-2- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت
تعریف وشناسایی مراکز فعالیت مبنای اصلی واکاوی فعالیتها و عملیات هزینه یابی می باشد. مراکز فعالیت مجموعه ای ازفعالیت ها هستند، که در جهت بهبود وکنترل فعالیتها با هم، سازماندهی می شوند. برای تعریف و شناسایی مراکز فعالیت چندین روش هست. یکی از بهترین راههایی که می‌توان مراکز فعالیت را شناسایی و گروه بندی نمود، بهره گیری از نمودار سازمانی “وظیفه ای” سازمان می باشد. در نمودار سازمانی فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام کارها برحسب وظیفه از یکدیگر تفکیک و مجزا شده‌اند و برای دستیابی به ماموریت اصلی، کل سازمان بر حسب وظیفه به بخشهای کوجکتر تقسیم می شوند. برای کسب اطلاعات در مورد فعالیتهایی که در هر قسمت انجام می گردد، می‌توان با نظاره، مطالعه و مطالعه وظایف و یا مصاحبه با مدیران و کارشناسان هر دایره نسبت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام نمود. در ایجاد مراکز فعالیت اصول زیر را بایستی در نظر گرفت:
قاعده اول :فعالیتهایی را که مربوط به یک بخش هستند بایستی با هم سازماندهی شوند. این اقدام مشابه با عملیات سازماندهی فعالیت ها بر اساس نمودار سازمانی می باشد.
قاعده دوم :فعالیت ها را بر اساس اطلاعات حاصل از هر مرکز فعالیت سازماندهی شوند. بهره گیری از خصوصیات مورد نیاز برای هر مرکز فعالیت در این مرحله میتواند به سازماندهی فعالیتهاکمک زیادی کند. علاوه براین بهره گیری از “خصوصیات”[1]باعث گزارش دهی در مورد فعالیتها می گردد.
قاعده سوم :مراکز فعالیت بایستی بر اساس سلسله مراتب فعالیتها طراحی شوند. بهره گیری از مراکز فعالیت بصورت سلسله مراتبی باعث کاهش تعداد مراکز فعالیت و تاثیر عملی آنها بر یکدیگر می گردد. این طبقه بندی به بهره گیری کنندگان کمک می کند، که روی سطوح مختلف اطلاعات احاطه داشته باشند.
تعریف و شناسایی فعالیت‌ها در هر کدام از مراکز فعالیت تعریف شده بستگی به هدف یا اهداف طراحی سیستم ABC دارد. اگر هدف از طراحی سیستم، تعیین اهداف استراتژیک سازمانی باشد، طراحی مدل و فعالیت‌ها بایستی درجهت تخصیص صحیح هزینه‌ها به هدف هزینه باشد. اما اگر هدف از طراحی مدل بهبود بخشیدن به فرآیندها باشد طراحی مدل بایستی در جهت فراهم‌آوردن اطلاعات در مورد فعالیت‌ها و هدف هزینه باشد.
برای شناسایی و طبقه بندی فعالیتها در مراکز فعالیت بایستی اصول زیر را در نظر گرفت:
قاعده اول : متناسب کردن جزئیات فعالیت ها با اهداف مدل
تعریف و شناسایی فعالیتها بایستی با در نظر داشتن هدف مدل انجام گردد زیرا می توان فعالیتها را از سطح خیلی جزئی تا سطح کلی تعریف نمود و یا می توان فعالیتها را در سطح خیلی جزئی تعریف نمود و سپس با در نظر داشتن طبقه بندی آنها در فعالیتهای کلان (ماکرو)، جزئی بودن فعالیتها را تا حد مورد نیاز تقلیل داد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت اگر هدف از شناسایی فعالیتها، بهبود بخشیدن به آنها باشد بهتر می باشد فعالیتها را در سطح خیلی جزئی (میکرو) تعریف نمود، اما اگر هدف محاسبه بهای تمام شده وتعیین اطلاعات برای تصمیم گیریهای استراتژیک باشد، بهتر می باشد که فعالیتها در سطح کلی (ماکرو) تعریف شوند.
قاعده دوم : طبقه بندی فعالیتها
اگر اهداف در نظر گرفته شده برای سیستم با یکدیگر تضاد داشته باشند. بهتر می باشد که طبقه بندی فعالیتها بصورت فعالیتهای کلان(ماکرو)باشد. مثلا اگر هدف از تجزیه و تحلیل فعالیتها ایجاد بهبود و تعیین اهداف استراتژیک باشد، از آنجا که دستیابی به این دو هدف با در نظر داشتن سطح اطلاعات مورد نیاز برای هر کدام ازا هدف باعث ایجاد تضاد خواهد گردید، بهتر می باشد فعالیتها را بر حسب فعالیتهای کلان(ماکرو)طبقه بندی نمود. زیرا این فعالیتها در بر گیرنده فعالیتهای جزئی مرتبط به هم نیز می باشد. برای تبدیل فعالیتهای جزئی (میکرو )به فعالیتهای کلان (ماکرو) اصول زیر بایستی در نظر گرفته گردد:
1-فعالیتها بایستی در یک سطح مشابه باشند.
2- فعالیتها بایستی از محرک هزینه مشابه بهره گیری کنند.
3- فعالیتها بایستی دارای هدف مشترک باشند.
قاعده سوم : ترکیب فعالیتها  با یکدیگر تا حد امکان
فعالیتهایی که در جهت رسیدن به یک هدف باشند و از مبنای مشترک برای تسهیم هزینه ها بهره گیری می کنند، می توانند با همدیگر ترکیب شوند. زیرا با ترکیب فعالیتها علاوه براینکه می توان به هدف تعیین شده دست پیدا نمود، سطح جزئی بودن اطلاعات در سازمان نیز تا حد ممکن کاهش می یابد. ترکیب فعالیتها با یکدیگر مستلزم رعایت اصول زیر می باشد :
1- فعالیتهای که با یکدیگر ترکیب می شوند، بایستی دریک سطح مشابه باشند، مثلاً نمی توان فعالیتهای را که در سطح جزئی انجام می شوند را با فعالیتهایی که در سطح کلی انجام می شوند را با یکدیگر ترکیب نمود.
2- ترکیب فعالیتها بایستی طوری انجام گردد، که با بهره گیری از یک مبنای فعالیت، بتوان هزینه های سربار را به فعالیتهایی که در سطح خرد یا  کلان(ماکرو) تقسیم بندی شده اند، تخصیص داد.

3- فعالیتهایی که با هم ترکیب می شوند، بایستی دارای هدف مشترک باشند و همگی در جهت تکمیل و ارائه یک نوع خدمت به بهره گیری کنندگان خاص باشند. مثلاً انجام فعالیتهای مربوط به امور فارغ التحصیلی دانشجویان را نمی توان با فعالیتهای مربوط به پذیرش و ثبت نام آنها را با هم ترکیب نمود.
[1]– Attribution

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید