قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با در نظر داشتن بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخورداراست همچنین با مروری بر تاریخچه وادبیات کهن دانش حسابداری درمی یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای،  همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین فرضیه پرداز ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته می باشد. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد. بر اساس فرضیات “بازار کارا” و همچنین تحقیقات انجام شده نظاره می گردد که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می گردد،  توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف مشخص گزارشگری سود را به توضیح زیر می توان برشمرد:
بهره گیری از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت
بهره گیری ازمبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش بینی های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده
بهره گیری از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت

بهره گیری از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات
بهره گیری از سود برای مطالعه و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند
بهره گیری از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان.
پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته اند که “سود حسابداری”مبتنی بر میثاق ها و قواعدی می باشد که بایست منطقی و با یکدیگر متناسب باشد.اگرچه این قواعد و میثاق ها احتمالا انعکاسی از مفهوم “سود اقتصادی” نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر “تحقق درآمد“،  “تطابق”، “حسابداری تعهدی” و “تخصیص بهای تمام شده” را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف نمود زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری می باشد.
در بیانیه شماره یک هئیت استانداردهای حسابداری مالی (FASB.1) فرض شده می باشد که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی می باشد و می تواند برای پیش بینی گزارشات آتی مورد بهره گیری قرار گیرد. دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی،  اطلاعاتی مربوط در باره مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شوند.
طبق رویکرد سنتی ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که منتج از معاملات،  عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می گیرد. در سطح معانی،  سود بعنوان معیار کارایی شرکت به شمار می رود. همچنین با مباحث مطرح شده در ارتباط با مفهوم سود در سطح ساختاریی و معانی و رفتاری آشنا خواهیم گردید. خاطر نشان می گردد که هنوز متفکران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد نرسیده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید