تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- ­ پیشینه پژوهش ­های انجام شده در خارج از  ایران
جاهیدور[1](2014)، به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر دقت پیش­بینی سود پرداخت و به این نتیجه رسید که بعضی از عوامل ارتباط مثبت با دقت پیش­بینی سود دارند و بعضی ارتباط­ی منفی دارند و اما بعضی عوامل پیچیده بوده و نیاز به توجه بیش­تری دارد و اما تمرکز برروی این عوامل باعث خواهد گردید که عموم مردم و شرکت­ها تصمیم­گیری بهتری بر روی خرید سهام داشته باشند. او در پیدا نمود که بین دقت پیش­بینی سود با تجربه تحلیل­گر وبا شرایط اقتصادی بهتر در کشور و با اقتصاد جهانی خوب و با سطوح افشای گزارش­های سالیانه ارتباط­ی مثبت دارد. ارتباط­ی مثبت و با عدم ثبات شرایط اقتصادی و تعداد شرکت­های تابعه دارد ارتباط­ی منفی دارد. و با تغییرات استانداردهای حسابداری نیز ارتباط دارد. پژوهش در صنعت باشد دقت بیش­تری را نشان می­دهد.
گودمن و همکاران (2013)، به مطالعه ارتباط بین کیفیت پیش­بینی سود و تصمیم­گیری­های  سرمایه­گذاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنا داری بین کیفیت پیش­بینی و تصمیم­گیری های مختص تحصیل سهام و هزینه­های سرمایه هست. کیفیت پیش­بینی سود می­تواند مبنایی برای پی­بردن به کیفیت بودجه­بندی سرمایه­ای مدیریت باشد.
یان­سان و یانگ[2](2012)، در مطالعه­ای که در مورد تأثیر محافظه­کاری حسابداری در بی­طرفی پیش­بینی­های ارائه شده توسط مدیریت در یک دوره 5 ساله با نمونه­ای شامل7236 سال شرکت انجام دادند، نشان دادند که مدیران پیش­بینی خوش بینانه­تری و بهتری دارند هنگامی که آن­ها دارای محافظه کاری بالاتری هستند وهمچنین به این نتیجه رسیدند که بین خطای پیش­بینی مدیریت و افزایش محافظه کاری ارتباط منفی هست.
چوی و همکاران (2010)، در مطالعه­ای که براساس پیش­بینی سالانه مدیریت برای شرکت­هایی که برای اولین بار پیش­بینی می­کنند و در بین سال­های 1995 تا 2004 شامل 27481 پیش­بینی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که پیش­بینی­های دقیق­تر، اطلاعات بیش­تری در مورد انتظارات مدیریت نسبت به آینده ارائه می­دهد و اجازه­  می­دهد که سرمایه­گذاران بهتر درآمد آینده را پیش­بینی می­کنند.
ویویان[3](2009)، با مطالعه نمونه بزرگی از شرکت­ها در سال­های 1996 تا 2006 به ارتباط معکوس و محکمی بین دقـت پیش­بینی مدیریت و خطای پیش­بینی مدیریت دست پیدا نمود، این ارتباط برای افق زمانی کوتاه­مدت ضعیف­تـر و بـرای افـق زمانی بلندمدت قوی­تر بود.

ونکانی و فیرث (2005)، نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طـی سـال­هـای 1991-1993در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعـه­ی رابطـه­ی دقت پیش­بینی سود و بازده اولیه­ی سهام شرکت­های جدیدالورود پرداختند و دریافتنـد که بین خطای پیش­بینی سود و بازده اولیه­ی سهام رابطـه­ی مثبـت و معنـی­دار وجـود دارد.
گرملیچ[4](2004)، با مطالعه ارتبـط بـین پیش­بینی­های مدیریت از سود و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های جدید الورود به بورس دانمارک اظهار مـی­کند که مدیران شرکت­های دانمارکی بدون توجه بـه این­که سود واقعی (قبـل از مدیریت سـود) بیش­تر یـا کمتر از سود پیش­بینی شده باشـد، از اقـلام تعهـدی اختیاری برای کاهش خطای پیش­بینی سـود اسـتفاده می­نمایند.
جرجیا[5] (2003) در مطالعه محتوای اطلاعاتی پیش­بینی سود شرکت­های جدیـدالورود بـه بـورس آتـن توسـط جرجیا مؤید این می باشد که پیش­بینی مدیران بسیار بهتر و دقیق­تر از پیش­بینی مدل­های سـری زمانی می باشد و از طرف دیگر بین خطای پیش­بینی سود و بازده غیرعادی سهام رابطـه مثبـت معنادار هست .
کلارکسون[6](2002)، و همکارش که 267 شرکت جدیدالورود به بورس کانـادا را مطالعه کردند، اظهار­گر این می باشد که برآوردهای داوطلبانه سود افشاء شـده در گـزارش­هـای شرکت­های دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سـهام ارتباط منفی معناداری هست.
کازنیک[7](1999) تأثیر مـدیریت سـود در کـاهش هزینه­های مرتبط با خطـای پـیش­بینـی سـود توسـط مدیریت را مطالعه کرده می باشد. او با تمرکـز بـر اقـلام تعهدی به عنوان منبع اصلی مدیریت سود چنین نتیجه­گیری می­کند که مدیران به دلیل بیم از اقدامات قانونی سهام­داران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدی اختیاری برای کاهش خطای پـیش­بینـی سود بهره گیری می­کنند. یافته­های این پژوهش اظهار­گر این می باشد که مدیرانی که سود را بیش­تر از واقع برآورد می­کنند، سود گزارش شـده را بـه سـمت بـالا مـدیریت کرده، حجم مدیریت سود بـه هزینـه­هـای مـرتبط بـا خطای پـیش­بینـی سـود بسـتگی دارد. شـواهد ایـن پژوهش موید این نیست کـه وقتـی مـدیریت سـود را کمتر از واقع برآورد می­کند، سودهای گـزارش شـده را به سمت پایین مدیریت می­کنند.
فرت و همکاران (1998)با مطالعه بر روی 716 شرکت جدیدالورود به بورس نیوزلند طی سال­های 1999 -1997 ارتباط بین سود پیش­بینی شده و ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام این نوع شرکت­ها را در مقطع عرضه اولیه مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که پیش­بینی­های سود در ارتباط با ارزش شرکت­های دارای عرضه عمومی اولیه سهام بوده و از سایر ابزارهایی همچون سود انباشته موثرتر هستند و بین خطای پیش­بینی سود و بازده غیرعادی ارتباط مثبت معنی دار هست.
فرث( 1998)، طی تحقیقی به ارتباط­ی سود پیش­بینی شده و ارزشیابی شرکت­ها پی­بـرد و متوجه گردید سود پیش­بینی شده حاوی اطلاعـات مهمـی دربـاره­ی ارزش شـرکت­هـای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار می باشد و نقشی بسیار مهم­تر از سایر روش­ها و ابزارهای علامت دهی مانند درصد مالکیت محفوظ برای سهام­داران اصلی شرکت دارد.
[1]. Jahidur, 2014

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] .yan,sun, 2012
[3]. Vivian, 2009
[4]. Gramlich, 2004
[5]. Georgia, 2003
[6]. Clarkson, 2002
[7]. .Kasznik, 1999

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید