تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- پیشینه پژوهش

1-1-1- پیشینه پژوهش­های انجام شده در داخل ایران

دارابی و امام جمعه (1392)، در مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش­بینی سود که تعداد 106 شرکت در طی سال­های 1386 تا 1390 از بین صنایع مختلف از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قراردادند، به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین درصد مالکیت سهام­داران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش­بینی سود وجود ندارد. یافته­های دیگر این پژوهش اظهار­گر تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش­بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیش­بینی سود می­باشد. همچنین ارتباط معناداری بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیش­بینی سود وجود ندارد.
بهزادی (1391)، و همکاران در مطالعه تاثیر میزان دقت سود سهام پیش­بینی شده در انعکاس بازدهی آینده که بازده مکانی و زمانی این پژوهش در مورد شرکت­های پذیرفته شده در بورس طی سال­های 1389-1384 بود، به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و معنی داری بین سود دوره قبل و سود دوره جاری و سودهای دوره­های آتی با بازدهی دوره آتی می­باشد و در شرکت­هایی که دقت پیش­بینی بالاتری دارند این نسبت بالاتر می باشد.
سعید فتحی و شریفه معتمدی (1391)، در مطالعه تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش­بینی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و افق زمانی پیش‌بینی بر انحراف پیش‌بینی سود تأثیر دارند و ارتباط مثبت و معناداری بین آن‌ها هست. همچنین بین عمر شرکت و انحراف پیش‌بینی سود در سطح خطای ده درصد ارتباط معنی‌داری هست. سایر متغیرهای مستقل پژوهش (حجم معاملات و ترکیب سهام­داران) ارتباط‌ی معنی‌داری با انحراف پیش‌بینی سود سهام شرکت‌های مورد مطالعه ندارند.
غلامعلی پور و ثقفی(1391)، در مطالعه محتوای اطلاعاتی پیش­بینی­های سود تکرار سوگیری در ارائه پیش­بینی­ها و عوامل موثر بر خطای پیش­بینی به این نتایج دست یافتند که نتایج حالات مطالعه محتوای اطلاعاتی حاکی از آن می باشد که سرمایه­گذاران در واکنش به پیش­بینی مدیران علاوه بر اختلاف پیش­بینی دوره آتی نسبت به دوره جاری به تغییرات انجام شده در آخرین پیش­بینی دوره جاری نسبت به پیش­بینی اولیه ارایه شده برای دوره جاری نیز توجه می­کنند.
کاشانی پور و همکاران(1391)، به مطالعه عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پیش بینی سود در انتخاب سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار می باشد، با در نظر داشتن اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها، پژوهش حاضر در پی آن می باشد تا عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها را مطالعه نماید. روش پژوهش شامل بهره گیری از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بر روی نمونه ای شامل 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران در بازه زمانی 5 ساله از 1389- 1385 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل مطالعه شده، متغییر های اندازه، نسبت سود آوری، رشد فروش، شاخص کل بورس و تولید ناخالص داخلی با دقت پیش بینی سود ارتباط مستقیم، متغییر های حجم مبادلات سهام، نرخ ارز، نرخ تورم با دقت پیش بینی سود ارتباط معکوس و سایر متغییر های زمان ورود به بورس، افق زمانی پیش بینی و نسبت اهرم مالی ارتباط معنا داری با دقت پیش بینی سود ندارند.
طالب­نیا و حسین پور تابستان (1389)، این دو برای مطالعه مقایسه­ای کاهش خطای پیش­بینی بین سود هر سهم  و سود تقسیمی هر سهم در ارتباط با بازده سهام شرکت­ها پرداختند و نتیجه گرفتند که هرقدر خطای سود هر سهم کاهش پیدا نماید بازده سهام افزایش یافته و همین­گونه کاهش سود تقسیمی هرسهم نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود و درک مدیران شرکت­ها و تصمیم­گیرندگان بایستی در پیش­بینی سود به موضوع خطای ناشی از پیش­بینی توجه کامل نمایند که مقدار کم یا زیاد  آن در بازده شرکت­ها تاثیر دارد و این موضوع را بایستی در سیاست­های مالی شرکت در نظر بگیرند.
خدادادی و جان جانی( 1389)، واکنش سرمایه­گذاران به پیش­بینی سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران براساس  نمونه متشکل از 280 شرکت از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1379 تا 1385، را مطالعه نمودند .نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش­بینی سود واکنش درست نشان داده­اند (البته نه به اندازه­ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش­بینی، تقاضا برای سهام شرکت­هایی که سودی مازاد بر سود پیش­بینی شده کسب کرده­اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت­ها شده می باشد. در نتیجه بازده این شرکت­ها افزایش یافته و توانسته­اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار را کسب کنند. پیش روی شرکت­های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش­بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته­اند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می­دهد که سرمایه­گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش­بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم­گیری می باشد. که این ممکن می باشد به خاطر عینی بودن و همچنین احتمال دست­کاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این پژوهش نشان می­دهد که در حالت کلی سرمایه­گذاران در تمامی سال­های پیش­بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیش­تر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده، واکنش مطلوب نشان نداده­اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش­بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده می باشد(توانایی انعکاس همه­ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید