قسمتی از متن پایان نامه :

      1-1-1-­ ریسک
زیان بالقوه قابل اندازه­گیری یک سرمایه­گذاری را ریسک می­نامند. در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می­باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده می باشد: «ریسک عبارت می باشد از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می­کند.» وستون و بریگام[1] در تعریف ریسک یک دارایی مینویسند: ریسک یک دارایی عبارت می باشد از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز[2]»  مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می­کند. وی معتقد می باشد واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر تصریح دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می­گیرد. در حالی­که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می­گیرد و شامل احتمال سود نمی­گردد، مانند احتمال وقوع سیل. هر نوع سرمایه­گذای با عدم اطمینان­هایی مواجه می­گردد که بازده سرمایه­گذاری را در آینده مخاطره آمیز می­سازد. ریسک یک دارایی سرمایه­ای بدین خاطر می باشد که این احتمال هست که بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار می باشد. پس ریسک عبارت می باشد از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش­بینی شده و یا می­توان گفت ریسک یک دارایی عبارت می باشد از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
وستون بریگام، ریسک یک دارائی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارائی می­داند. پس با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می­توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس  می­توان پراکندگی بازده­های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به­عنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود. به­گونه کلی با اندازه­گیری بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار می­توان ریسک را به­وسیله   روش­های آماری نظیر واریانس، نیمه واریانس شیب خط رگرسیون و واریانس مقادیر باقیمانده رگرسیون بدست آورد.
در کاهش ریسک نکته قابل ذکر این می باشد که چگونه ریسک را کم کنیم و آیا ریسک قابل کاهش هست یا خیر؟ طبق تئوری پورتفولیو بخشی از ریسک را  می­توان  از طریق تنوع گرایی حذف نمود و مزیت پورتفولیو نیز در کاهش ریسک سرمایه گذاری می­باشد. با در نظر گرفتن مزایای ناشی از تنوع گرایی، متاسفانه نمی­توان کل ریسک سرمایه­گذاری را از بین برد، به این دلیل که اوراق بهادار دارای ریسک سیتماتیک می­باشند، (ریسکی که نمی­توان از طریق تنوع گرایی حذف نمود. (در حالت کلی دو نوع ریسک هست:
1.ریسک سیستماتیک (بتا)؛
2.ریسک غیر سیستماتیک.
پس: ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل(مدیریت آموزش بورس،1390)[3].
  1-1-1-1-     انواع ریسک
انواع ریسک را به سه دسته کلی به توضیح زیر تقسیم نمودند:
1- ریسک مالی: احتمال زیان­هایی می باشد که از ساختار مالی شرکت ناشی شده و با بهره گیری از اهرم مالی و اندازه شرکت تعیین می­گردد ؛
2- ریسک تجاری: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب وکار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص می باشد؛
3- ریسک سیستماتیک: بتا نشان دهنده­ی حساسیت نوسانات بازده اوراق بهـادار در ازای نوسـانات بـازده پرتفوی بازار بوده و از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار(دارایی­های ریسکی) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی به­دست می­آید(مشکی و ربانی،1390).
ضریب بتا اصل تنوع بخشیدن بـه دارایی­های سرمایه­ای موجب می­گردد کـه در تئـوری سرمایه­گذاری برای سهام یک معیار مهم ریسک مطرح شـود که آن را بتا می­نامند. ضریب بتا تغییرات بازدهی یک سرمایه­گذاری را در ارتباط با تغییرات بازدهی پرتفوی بازار مورد سنجش قرار می­دهد و در حقیقت تعیین می­کند که بـه ازاء هر یـک درصد تغییـر در شـاخص بـازار چنـد درصد تغییر در بازدهی سرمایه­گذاری مورد نظر پـیش می­آید. بتای یـک سـهم معیار بسیار مهمی اسـت کـه هنگام اسـتقرا و انجام تحقیقات تجربی، با سودمندی اطلاعات موجود در صورت­های مالی مـرتبط مـی­شـود (خواجه محمود،1390).
[1] Brigam

[2] Nickols
[3] www.irbourse.com

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید