قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2)پیشینه پژوهشهای داخلی

سجادی(1383)، در پژوهش خود با بهره گیری از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره عوامل موثر بر تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج یافته های وی نشان می دهد اندازه شرکت، عمر شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، دوره تصدی مدیر عامل، تغییرات مدیر عامل، میزان سود آوری بر میزان تجدید ارائه صورت های مالی موثر می باشد. همچنین نتایج یافته های وی نشان داد که شرکت های بزرگتر تعدیلات سنواتی کمتری دارند. بین عمر شرکت ها و تجدیدارائه صورتهای مالی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
نتایج یافته های سروری مهر (1385)، نشان می دهد که رقم تعدیلات سنواتی اکثراً نتیجه اصلاح اشتباه می باشد و اغلب شرکتها تغییر در برآورد را به اشتباه در سرفصل تعدیلات سنواتی منعکس کرده اند.
صفرزاده (1389)، در پژوهش خود عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد. وی در پژوهش خود از روش نمونه گیری غربالگری و روش رگرسیون چند متغیره بهره گیری نمود. وی در پژوهش خود با بهره گیری  از داده های پانل با اثرات ثابت و تلفیقی و بر مبنای تحلیل داده های 98 شرکت نشان داد بین تجدید ارائه صورت های مالی با نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها، کل بدهیها به داراییها، سود انباشته به کل داراییها، فروش به کل داراییها، سود خالص به کل داراییها، سود خا لص به فروش، هزینه های عملیاتی به فروش، سود عملیاتی به فروش، سود خالص به حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری هست.
نیک بخت و رفیعی(1391 ) شرکت ها هنگام اصلاح اشتباهات دوره‌ های گذشته یا تغییر رویه ‌های حسابداری بایستی صورتهای مالی مقایسه ‌ای را تجدید ارائه کنند. تجدید ارائه صورتهای مالی بر مربوط بودن و توان اتکای اطلاعات صورتهای مالی اثر منفی دارد با این حال، طی سال های اخیر تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس رواج زیادی داشته می باشد. این پژوهش در پی یافتن الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می باشد. بدین مقصود نخست از طریق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی شناسایی، و سپس با روش رگرسیون لجستیک الگوی مورد نظر تخمین زده گردید. به مقصود تخمین الگو، داده‌ های مربوط به 202 شرکت بورسی طی سال های 1384 تا 1388 مورد بهره گیری قرار گرفت. یافته ‌های این پژوهش نشان می‌ دهد که سوداوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی موثر می باشد.
ساعی و همکاران(1392)، در تحقیقی تحت عنوان اهمیت و فراوانی تجدید ارائه صورت‌های مالی ، چگونگی نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه‌ها بین عناصر صورت‌های مالی در سال‌ها و صنایع مختلف متفاوت را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، با بهره گیری از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید‌ ارائه‌ها مربوط به بدهی‌ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 می باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه‌ها، در سال‌ها، و صنایع مختلف، معنی‌دار می باشد. علاوه بر آن، با مطالعه اختلاف میانگین‌ها معنی‌داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید.
آقایی و همکاران(1392)، درتحقیقی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی را بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها طی سالهای 1380 الی 1389 مورد مطالعه قراردادند. نمونه پژوهش شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند. کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده می باشد. معیارکیفیت سود در این پژوهش ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته می باشد.همچنین در این پژوهش عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده ارتباط معناداری دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.
این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،


پاسخی بگذارید