ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

1ـ 11 ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی :
نظام گزارشگری مالی :
این اصطلاح به کلیه سامانه هایی که برای ثبت و نگهداری فعالیتهای مالی و کنترل بودجه‌ای مورد بهره گیری قرار می گیرد و مجموعه گزارشهای مالی که از این سامانه هااستخراج می گردد اطلاق     می گردد .(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1384،ص285)
بودجه :
‌عبارت می باشد از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که بایستی در طی سال مالی انجام گردد ، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها که پس از تصویب قابل اجراست .(مهدوی،غلامحسین،1384،ص،48)
تامین اعتبار :
عبارت می باشد از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارمصوب برای هزینه معین ( اقوامی ، داود ، باباجانی،جعفر، 1389 ، ص196)
کنترل بودجه :‌
به مجموعه‌ای از روشها شامل ثبت و نگهداری حسابها و گزارشهای بودجه‌ای اطلاق می گردد که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تخصیص یافته تجاوز ننماید .(بیات،اکبری،1388،ص28)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسابداری دولتی :
ارائه مطلوب همراه با افشا کامل وضعیت مالی و نتایج عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای واحد دولتی را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تعیین و نمایش رعایت پیش بینی های قانونی و قراردادهای مالی مربوط را امکان پذیر می سازد . (اقوامی،داود،باباجانی،جعفر،1389 ،ص 34)
 حساب مستقل :
حساب مستقل بعنوان واحد حسابداری و مالی شامل مجموعه‌ای از حسابها برای ثبت وجوه نقد و سایر منابع مالی ، همراه با کلیه بدهی های مربوط و حقوق باقیمانده و جزئیات تغییرات در آنها به مقصود انجام فعالیتهای خاص یا تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیت های خاص پیشنهادی تعریف می گردد .(مهدوی ،غلامحسین،1388، ص 150 )
خزانه داری :
مدیریت جامع فرآیندهای نقدی و واکاوی عملکرد سازمانی ، به سخن دیگر برنامه ریزی و کنترل عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد ، چک و سفته در سازمان می باشد .( مهدوی، غلامحسین، 1388، ص 158)
قابلیت لازم : مقصود ارزیابی سامانه خزانه داری می باشد زیرا حساب درآمدهای گمرکات  که همان سامانه خزانه داری می باشد پس با گزارشگری مالی ارتباط دارد .(بهرامی، پورنگ ، 1389 ، ص 65)
واژه مطلوب : واژه مطلوب مورد بهره گیری در فرضیه ها این می باشد که به مسئولین گمرک  در تفسیر صورتهای مالی این امکان را می دهد تا بتوانند مقایسه‌ای بین رویدادهای مالی که اثر سوء دارند و همچنین رویدادهایی که اثر مثبت بر صورتهای مالی دارند را با هم مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا گزینه مطلوب را انتخاب کنند . (بهرامی، پورنگ ، 1389 ، ص 65)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید