ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب گمرک وارتباط آن باسامانه های مالی
مسئولیت پاسخگویی وظیفه ای می باشد که در اجرای آن اشخاص ، علت های و توضیحات قانع کننده برای ادای مسئولیتهایی که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند . مسئولیت پاسخگویی در گمرک دو وظیفه دارد و از این لحاظ نیز برای مردم و تمامی بهره گیری کنندگان از گزارشات مالی گمرک مهم می باشد ، یکی بجای آوردن اقدام مشخص مربوط حوزه فعالیت گمرکات و دیگری پاسخگویی وارائه علت های منطقی برای عملی که انجام شده می باشد الزام به انجام اقدام‌مشخص مسئولیت می باشد اماالزام به گزارش پاسخگویی توانایی حسابداری می باشد.
مسئولیت پاسخگویی در جوامع دموکراسی بر پایه این عقیده استوار می باشد که مردم حق دارند بدانند وهمچنین حق دارند حقایق به صورت علنی و از راه مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگانشان دریافت گردد.(باباجانی، 1389، 70)
2-4- بهره گیری‌کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
IFAC بهره گیری‌کنندگان گزارش‌های مالی دولت و گمرک را به توضیح زیر طبقه‌بندی نموده می باشد:
1- قوه مقننه: نمایندگان مجلس از راه تصویب قوانین به دولت و واحدهای تابعه آن اجازه می‌دهند تا امور مالی و منابع عمومی را هدایت و کنترل نمایند. این قوه ممکن می باشد از گزارشهای مالی به مقصود ارزیابی عملکرد دولت در زمینه حفظ و حراست از منابع مالی و مطابقت فعالیت‌ها با قوانین و مقررات و همچنین ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی دولت، بهره گیری نماید.
2- شهروندان، پرداخت‌کنندگان مالیات، رای دهندگان، گروهها، ودریافت‌کنندگان کالاها و خدمات، از بهره گیری‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی محسوب می شوند. مالیات دهندگان به عنوان تامین کننده منابع مالی دولت، به اطلاعاتی درمورد چگونگی مصرف منابع مالی نیازمندند. به علاوه، آنهابه اطلاعاتی در خصوص نحوه تامین منابع مالی غیرمالیاتی علاقمند هستند.
3- سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان: این قبیل بهره گیری‌کنندگان به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی‌های دولت در تاریخ سررسید، یاری دهد.
4- دولتها و نهادهای بین‌المللی تامین منابع مالی: نیازهای این قبیل بهره گیری‌کنندگان نیز نظیر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشد.
5- تحلیلگران مالی و اقتصادی: رسانه‌های همگانی، و تحلیلگران مالی و اقتصادی، اطلاعات مالی دولت رابرای بهره گیری‌کننده‌گان مورد ارزیابی قرار داده و تحلیل‌های لازم را ارائه می‌دهند.
6- مدیریت ارشد: اگر چه مدیران ارشد از بهره گیری‌کنندگان داخلی می‌باشند و به گزارش های تفصیلی داخلی نیز دسترسی دارند، لیکن گزارشهای مالی برون سازمانی اطلاعات سودمندی برای اداره امور مالی موسسات تحت سرپرستی آنها فراهم می‌نماید.

گزارشگری مالی، در تصمیم‌گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی مسئولیت پاسخ‌گویی به توضیح موارد زیر، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.
1- مقایسه نتایج واقعی مالی با بودجه مصوب
2- ارزیابی وضعیت مالی وعملکرد مالی.
3- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات
4-ارزیابی کارایی و تاثیر عملیات
5- ارزیابی منابع مالی و انواع درآمدها
6- ارزیابی تخصیص و مصرف منابع مالی
7- ارزیابی کفایت منابع مالی در تامین هزینه‌های عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

8- ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و نحوه تامین منابع نقد مورد نیاز
9- ارزیابی آثار اقتصادی عملکرد
10-حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل قانونی و در برای تحقق اهداف مصوب
11-ارزیابی وظیفه مباشرت دولت در حفظ و حراست و بهره گیری صحیح از دارایی‌ها و منابع مالی.( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1389، 519)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید