قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-10- واحد گزارشگری مالی
واحد گزارشگری به واحدی اطلاق می گردد که به مقصود انتقال اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به واحد گزارشگر، مبادرت به انتشار صورتهای مالی با مقاصد عمومی می‌نماید. با این ترتیب واحد گزارشگر بایستی از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:
الف- دارای مدیریتی می باشد که وظیفه کنترل و بهره گیری از منابع، تولید محصول و نتایج آن، اجرای تمام یا قسمتی از بودجه را بر عهده داشته و پاسخگوی عملکرد واحد می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- گستره واحد گزارشگر به نحوی باشد که صورتهای مالی آن، حوزه عملیات و شرایط مالی آن را به صورت معنی داری معرفی نماید.
ج- دارای بهره گیری‌کنندگانی بالقوه از صورتهای مالی باشد که قادر و مایل به بهره گیری از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی به مقصود تخصیص منابع و سایر تصمیمات بوده و واحد تجاری را ملزم به پاسخگویی در مورد بکارگیری و مصرف منابع می نماید.
IFAC  اعتقاد دارد که چند رویکرد در خصوص تعیین محدوده واحد گزارشگری مالی به توضیح موارد زیر هست.
الف- رویکرد اختیار تخصیص منابع مالی
ب- رویکرد قانونی
ج- مفهوم مسئولیت پاسخگویی

د- مفهوم کنترل
چهار رویکرد بالا مانع یکدیگر نبوده و ممکن می باشد در ارتباط با یکدیگر  نیز مورد بهره گیری قرار گیرند. در هر یک از رویکردهای مورد بحث، واحد گزارشگر متناسب با مفهوم مربوط، تعریف و شناسایی می گردد. به اظهار دیگر، بر اساس رویکرد اختیار تخصیص منابع مالی، حساب مستقل یا منابع مالی که برای اهداف خاصی تخصیص یافته  می باشد، به عنوان واحد گزارشگر شناسایی می گردد. در رویکرد قانونی، ویژگیهای که قانون برای شناسایی واحد گزارشگر تعیین نموده می باشد، مورد تاکید قرار می گیرد و در رویکرد مبتنی بر مفهوم مسئولیت پاسخگویی، محدوده ای که مقامات برگزیده و منصوب نسبت به آن پاسخگو می­باشند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در رویکرد مبتنی بر مفهوم کنترل، واحد گزارشگر از گستره وسیعی برخوردار می باشد که شامل اعمال مدیریت بر کلیه منابع تحت کنترل و تعهدات ایجاد شده خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید