ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتیجه گیری
با در نظر داشتن نتیجه­ های بدست آمده از تخمین مدل ، فرضیه های موجود در این مطالعه مورد مطالعه قرار گرفته که به توضیح زیر می باشند.
1ـ ارتباط بین مسولیت اجتماعی و کیفیت اقلام تعهدی تایید نشد. به بیانی دیگر افزایش متغیر کیفیت اقلام تعهدی یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.43 برابر 0.66 به دست آمده می باشد که بزرگتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه اول پژوهش رد می گردد.
2ـ ارتباط بین مسولیت اجتماعی و اندازه شرکت تایید گردید. به بیانی دیگر افزایش متغیر اندازه شرکت یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی دارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.18- برابر 0.04 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه دوم تایید می گردد. پس با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه 0.31 واحد کاهش می یابد.
3ـ ارتباط بین مسولیت اجتماعی و اهرم مالی تایید نشد. به بیانی دیگر افزایش متغیر اهرم مالی یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.601، برابر 0.009 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه سوم تایید می گردد. پس با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه 0.13 واحد افزایش می یابد.
4ـ ارتباط بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی تایید گردید. به بیانی دیگر افزایش متغیر مسولیت اجتماعی یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.55 برابر 0.01 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه اصلی تایید می گردد. به بیانی دیگر با افزایش این متغیر، کیفیت گزارشگری مالی به اندازه 0.34 واحد افزایش می یابد.
5ـ افزایش متغیر اندازه شرکت یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 5.39 برابر 0.000 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه فرعی چهارم تایید می گردد. پس  با افزایش این متغیر، کیفیت گزارشگری مالی به اندازه 3836.2 واحد افزایش می یابد.
6ـ فزایش متغیر اهرم مالی یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.805،  برابر 0.42 به دست آمده می باشد که بزرگتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه پنجم فرعی رد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟

  • دیدگاهتان را بنویسید