قسمتی از متن پایان نامه :

9-3- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش
برای سنجش روایی،  جدول هایی بر اساس موضوع و اهداف و فرضیات پژوهش تهیه و از روایی محتوایی که با در نظر داشتن موضوع و سؤال های پژوهشی به پژوهش مربوط می گردد بهره گیری می گردد. جهت روایی و پایایی اسناد و مدارک مورد مطالعه از صورت های مالی حسابرسی شده بهره گیری شده می باشد.
در این پژوهش از روایی یا اعتبار محتوایی بهره گیری می گردد و به مقصود دستیا بی به درجه بالایی از اعتبار محتوایی،  تعاریف به کار رفته در مدل نظری بر اساس مرور ادبیات موضوع انجام گرفته و همچنین متغیرهای پژوهش نیز با مطالعه پژوهش های قبلی خارجی و زمینه های قبلی مطالعاتی در رشته حسابداری و کتاب های حسابداری انتخاب شده در پژوهش،  می تواند از روایی لازم برخوردار باشد.

با توجه با این که تعداد کشورهای مورد مطالعه زیاد می باشد و نیز بورس هایی انتخاب شده که اطلاعات آن ها در طول دوره مورد نظر کامل بوده و حسابرسی شده می باشد پایایی یا قابلیت اعتماد پژوهش نیز از درجه بالایی بر خوردار می باشد.
10-3- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
در مورد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها ی این پژوهش در دو سطح توصیفی واستنباطی انجام می شود به بیانی دیگر تجزیه و تحلیل عنوان فرآیندی از روش علمی یکی از پایه های اساسی در روش پژوهش می باشد.به گونه کلی تجزیه و تحلیل عبارت از روشی می باشد که از طریق آن فرایند پژوهشی،  از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت گردد.(بایزیدی و همکاران،  1391 : 121)
در تجزیه و تحلیل داده ها،  سه هدف دنبال می گردد،  آگاهی نسبت به داده ها،  آزمون مناسب بودن داده ها و آزمون فرضیه پژوهش. آگاهی اولیه نسبت به داده ها به مناسب بودن مقیاس ها و معیار های سنجش و وارد کردن داده ها به رایانه تصریح دارد. همچنین در این مرحله،  نحوه ارتباط (هم خطی) متغیر های وابسته و مستقل با یکدیگر نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. برای این مقصود ماتریس همبستگی های متقابل این تغییر ها بایستی به دست آورده گردد. انجام این فعالیت ها به درک بیشتر داده ها کمک می کند.
1-10-3- آزمون t مستقل
آزمون t یک آزمون پارامتری می باشد که در آن آزمون های نمونه های مستقل بر مبنای توزیع،  به مطالعه تفاوت میان میانگین دو جامعه پرداخته می گردد.ازآزمون tزمانی بهره گیری می گردد که یک متغیر را در دو گروه مقایسه کنیم.  برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه t با  مستقل از داده های کمی،  اغلب آزمون های نمونه های مستقل[1] مناسب می باشد.
آزمون تی با نمونه های مستقل،  در شکل اصلی اش،  با فرض ثابت بودن واریانس جامعه،  از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی بهره گیری می کند. آزمون t جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار می­رود.(بایزیدی و همکاران،  1391 :121).
2-10-3- مطالعه پایایی و ناپایایی داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به گونه کلی،  یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می گردد که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. گاهی ممکن می باشد مدلهای رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ارتباط ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد اما مدل با  بیانگر وجود ارتباط بین دو متغیر می باشد که یک عامل دیگری t ضریب بالایی تخمین زده گردد در حالی آماره در این بین هست که باعث معنی دار شدن مدل می گردد و آن عامل زمان می باشد.
3-10-3-هسیتوگرام و آزمون نرمال بودن
مطالعه و انجام آزمون مذکور که در بالا نیز به آن تصریح گردید،  براساس آماره جارگ – برا[2] فرضیه توزیع سری ها را مطالعه می کند. در صورت رد فرضیه صفر: نرمال بودن توزیع سری رد می گردد و به بیانی دیگر توزیع سری نرمال نمی باشد (بایزیدی وهمکاران،  1391 :125).
[1].Independent Sample T-Test
[2]. jarque – Bare statistic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید