تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه
در بیشتر پژوهش­ها اطلاعات و مقادیر به عنوان شواهد گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون فرضیه ها به سوال و مساله پژوهش پاسخ میدهد. پس داده ها خود به خود دانشی را انتقال نمیدهند، بلکه با تحلیل و تفسیر داده ها امکان رسیدن به دانش میسر میگردد. مقصود از تفسیر نتایج در واقع تبیینی می باشد که از درون داده ها بیرون کشیده می گردد و موجب درک صحیح از موضوع مورد مطالعه میشود.
این فصل به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش تصریح دارد و مرور مجدد در زمینه اهمیت و ضرورت و اهداف پژوهش به روش اجرای آن تصریح کرده و با طرح دوباره فرضیه و تصریح به پاسخ های آن به تفسیر نتایج و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین پرداخته می باشد. در انتهای این فصل با تصریح به محدودیتهای پژوهش، پیشنهادی کاربردی و تحقیقاتی ارائه میگردد.
5-2 مرور موضوع پژوهش
هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیف گسترده از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ریسک ورشکستگی گفته می گردد. مدیران  شرکت هایی که ریسک ورشکستگی آن ها بالا می باشد، با بهره گیری از مدیریت سود کوشش می کنند که نشانه های ورشکستگی را از بین ببرند انتظار می رود که این امر منجر به کاهش کیفیت سود گردد.
این پژوهش به مطالعه تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.


دیدگاهتان را بنویسید