قسمتی از متن پایان نامه :

  1-1-1-     اندازه شرکت
کیل و نیکلسون(2003) اعتقاد دارند، اندازه شرکت اعم از جمع دارایی­ها، جمع فـروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتبـاط مسـتقیمی با هـم دارند. بـدیهی می باشد اندازه شرکت تعیین­کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت می باشد. شرکت­های بزرگ­تر به دلیل ارتباطات بیش­تر با ذینفعان و وجود مکانیزم­های کنترلی بیش­تر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند. از طرفی واتز و زیمرمن(1990) عنـوان می­دارند که شرکت­های بزرگ به دلیل تحمل هزینه­های سیاسی بیش­تر ناچار بـه افشای بیش­تری نیز هستند. در شرکت­های بزرگ، به دلیل استقرار سیسـتم­های کنترلی و نظارتی دقیق، بـه کارگیری کارکنان و مـدیران متخصص، پاسخگویی به طیف گسترده­ای از سرمایه­گذاران، بستان­کاران و کارکنان مانند علت های لزوم دقت بیش­تر در پـیش بینی سود(نصرآبادی و همکاران،1389).
  1-1-2-­ کیوتوبین[1]
به نسبتی گویند، که توسط جیمز توبین، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از دانشگاه ییل ارائه گردید. او بر این فرض بود، که دارایی‌های شرکت بایستی قابلیت جایگزینی ارزش بازار شرکت را داشته باشد. بدین ترتیب چنان‌چه ارزش بازار شرکت بیش از دارایی‌های آن باشد، این شرکت توانسته به‌نحوی بهینه، از دارایی‌های خود بهره گیری نماید. در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن می باشد. در صورتی‌که ارزش بازار شرکت، کمتر از ارزش دارایی‌های شرکت باشد، شرکت نتوانسته از دارایی‌های خود، بصورت بهینه بهره گیری کند. که ازمجموع ارزش دفتری کل بدهی­ها و ارزش بازار کل صاحبان سهام بر ارزش دفتری کل دارایی­ها محاسبه می­گردد.
[1] Tobin’s Q

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید