8-2-منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق می باشد. به مقصود دارا بودن این پرسنل بایستی به 3 نکته توجه نمود:
1-  اختیارات و مسوولیت‌های هر شخص به گونه کامل و شفاف، مشخص باشد.
2-هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
3-  هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
هـمــانـطــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت‌های مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دریافت می‌کنند بایستی در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارایه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند. در راستای سیاست‌های لازم جهت هدایت و سازمان‌دهی کارمندان سازمان مالیاتی بایستی به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:
1- چـگـونه بایستی کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟
2- چگونه بایستی به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت نمود؟
3-  چه قوانینی برای اعطای پاداش هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-  آیا توضیح وظایف پرسنل به گونه شفاف تعریف شده می باشد؟
عوامل زیر در ارتباط با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند موثر باشد:
-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.
انعطاف‌پذیری در نظام حقوق و دستمزد.
اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.
-با در نظر داشتن این‌که کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات بهره گیری گردد که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

     پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.