تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- مطالعه ساختار داده­ های ترکیبی و انواع مدل­های آن
در این پژوهش، با در نظر داشتن نوع داده­ها و روش­های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده­های ترکیبی ومقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و مطالعه آزمون فرضیه ها بهره گیری شده می باشد. روش داده­های ترکیبی که به روش داده­های مقطعی – سری زمانی[1] نیز معروف می باشد، به شکل­های مختلف انجام شده و مدل­های متنوعی دارد که با در نظر داشتن شرایط پژوهش از یکی از آن­ها بهره گیری می­گردد.
بهره گیری از روش داده­های مقطعی ممکن می باشد با معضلات عدم­ کارایی و ناسازگاری تخمین مدل­ها همراه باشد. معضلات مزبور در تخمین مدل­ها به روش داده­های ترکیبی و با بهره گیری از روش هایی مانند مدل اثر ثابت[2]، مدل اثر تصادفی[3]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط[4] و مدل داده­های یکپارچه شده[5]، وجود نخواهد داشت. در مطالعه داده­های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود، می­توان تمامی داده­ها را با یکدیگر ترکیب کرده وبوسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی[6]
تخمین زد. به این روش، داده­های تلفیق شده نیز می­گویند. مدل­های اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده می­شوند:
3-10-1 مدل اثر ثابت
در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت می باشد و جمله­ی ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت می باشد. هر چند اثر زمانی معنی­دار نیست، اما اختلاف معنی­داری میان مقطع­ها هست و ضرایب مقطع­ها با زمان تغییر نمی­کند. یکی از روش­های نشان دادن اثر مقطعی بهره گیری از متغیر­های مجازی می باشد. شکل کلی این مدل به صورت زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این ارتباط،  نشان دهنده ی برداری از متغیر های مستقل،  متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی،  برداری از متغیرهای وابسته و جملات خطای معادله می باشد. در مدل­های اثر ثابت که شیب ثابت دارند، فرض می­گردد که واریانس خطاها در مقطع و همچنین، بین مقاطع همسان می باشد و خود همبستگی بین اجزای خطای آن وجود نداشته باشد. به اظهار دیگر، برای هر و ارتباط­ی زیر مستقر می باشد (اشرف­زاده و مهرگان، 1387).
3-10-2 مدل اثر تصادفی 
در مدل­ اثر ثابت، برای دست­یابی به تخمین­های کارا از روش حذف متغیر­های غیر قابل اندازه­گیری اثر­گذار در مدل بهره گیری می­گردد. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای اثر­گذار در رگرسیون داده­های ترکیبی می­گردد. به این دلیل می­توان با وارد کردن این متغیرها در اجزای خطا، به روش مدل اثر تصادفی این مشکل را حل نمود. اولین شرط برای بهره گیری از مدل اثر تصادفی این می باشد که متغیر­ها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. مدل این روش، با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته[7] به صورت زیر برآورد می­گردد(اشرف­زاده و مهرگان، 1387)
در ارتباط مزبور اگر  باشد، در این صورت تخمین مدل با بهره گیری از روش اثر تصادفی به تخمین با روش اثر ثابت تبدیل می­گردد و اگر  باشد، تخمین مدل با روش اثر تصادفی به تخمین با بهره گیری از مدل داده­های تلفیق شده و برآورد حداقل مربعات معمولی تبدیل می­گردد(اشرف­زاده و مهرگان، 1387).
[1] Time series- cross section data
[2] Fixed effect model
[3] Random effect model
[4] Seemingly unrelated regressions(SUR)
[5] Pooled data
[6] Ordinary least square regressions (OlS)
[7] Generalized least square (GLS)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.
این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،


دیدگاهتان را بنویسید