مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در این قسمت ضمن تشریح بسیار مختصر مطالعات مشابه و تئوریهای نظری در مورد تامین مالی، به مقایسه نتایج پژوهش حاضر با آنها پرداخته خواهد گردید.
در پژوهش حاضر ما از دو روش تامین مالی داخلی و خارجی برای شرکت های مورد نظر بهره گیری کرده ایم  (سود انباشته، استقراض)، که در تئوریهای نظری و مطالعات مرتبط مورد تصریح قرار گرفته می باشد.از بین تئوریهای موجود چندین تئوری راجع به  ترجیح منابع داخلی به منابع خارجی  توسط شرکت ها تاکید داشته اند. مانند، تئوری سلسله مراتب گزینه های مالی که اظهار می دارد شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند یعنی آغاز از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند سپس اگر منابع داخلی کافی نبود، از بین منابع خارجی آغاز به استقراض روی می آورند و در انتها به انتشار سهام مبادرت می ورزند. نظریه دیگر تئوری ترجیحی می باشد که اظهار می دارد که شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می دهند. در پژوهش حاضر ما به این نتیجه رسیدیم که تامین مالی داخلی (سود انباشته)، بیشتر از تامین مالی خارجی (استقراض) بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده تاثیر می گذارد و بهره گیری از ستقراض بر بازده سهام تاثیر منفی دارد، در تحقیقات مشابه هم تا حدودی این نتایج مورد تأیید قرار می گیرد که به اختصار به چند مورد آن تصریح می گردد. دونالدسون در پژوهش خود به این نتیجه رسید که شرکت ها منابع داخلی را به منابع خارجی ترجیح می دهند، دشپانده معتقد می باشد که تامین مالی از طریق استقراض تاثیر منفی بر ارزش ویژه شرکت دارد و این نظریه که بدهی مزیتهای رشد یک شرکت را کاهش می دهد، تقویت می گردد. برادشو هم به این نتیجه رسید که یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تامین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت هست.
حسام شمس در تحقیقی به اثبات رسانده که افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته
شده تاثیری نداشته می باشد، سید جواد دلاوری هم در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که اخذ وام توسط شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به اهرم مالی مطلوبی نشده می باشد، نتیجه حاصله از پژوهش هادی میر محرابی هم نشان می دهد که افزایش سرمایه عاملی مثبت در جهت افزایش بازده نبوده می باشد.
با در نظر داشتن تئوری های ارائه شده و همچنین نتایج تحقیقات مشابه و پژوهش حاضر، بهره گیری از منابع داخلی برای شرکت ها مطلوبتر خواهد بود، ضمناً بهره گیری از استقراض برای بالا بردن ارزش شرکت و بازده صاحبان سهام مناسب نمی باشد. به بیانی دیگر در اکثر تئوری های مرتبط و تحقیقات مشابه بر روی بهره گیری از منابع داخلی تاکید شده می باشد، همانطور که در پژوهش حاضر ثابت گردید که تامین مالی داخلی تاثیر بیشتری بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد.
اما یک نگاه اجمالی به نتایج پژوهش حاضر به ما نشان می دهد که:

 • بهره گیری از روش سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر روی قیمت سهام تاثیر دارد.
 • بهره گیری از روش سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر روی بازده سهام تاثیر دارد.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
  4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


  دیدگاهتان را بنویسید