قسمتی از متن پایان نامه :

در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده می باشد، چراکه سرمایه گذاران در پیش بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار بایستی تصمیم بگیرند و کیفیت سود برای آنها مهم می باشد. درواقع، سود دوره جاری و سودهای گذشته می توانند شاخصی برای پیش بینی سود دوره های آتی باشند و ثبات و دوام این سودها منجر به افزایش کیفیت سود خواهد گردید. دراکثر پژوهش های حسابداری سود به دو بخش تعهدی و نقدی تفکیک شده می باشد و اثر هر کدام از این اجزا، در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری، بازده سهام، ارزش شرکت و سایر موارد، مورد آزمون قرارگرفته می باشد. با وجود اهمیت پیش بینی سود و بازده سهام برای سرمایه گذاران، نظاره می گردد که سرمایه گذاران در پیش بینی های خود دچار اشتباه شده و در نتیجه قیمت گذاری اشتباه سهام، بازده های غیرعادی ایجاد شده که به کاهش کارایی بازار منجر شده می باشد. طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما(1972) معرفی گردید، زمانی که قیمت ها منعکس کننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمایه گذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی  نخواهند بود(وو جین و همکاران، 2009).
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۲-2-3-2) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن
در بسیاری از مطالعات اخیر، مطالعه می گردد که آیا کارایی در بازارهای مختلف هست یا خیر؟ در واقع، در بسیاری از این پژوهش ها ، حضور سرمایه گذارانی که سبب بر هم خوردن کارایی بازار  می شوند، موردبحث بوده می باشد. اسلون(1996)، مونتایر(2002)، پنکاس(2005) و لافوند(2005) همگی اتفاق نظردارند که سرمایه گذاران زمانی که به گزارش های مالی واکنش نشان می دهند، نبایدصرفاً به نتیجه نهایی (سود خالص) توجه کنند. پژوهش های آنها نشان می دهد که اجزای متفاوت سودهای گزارش شده، ثبات و پایداری متفاوتی دارندو معیارهای متفاوتی از قابلیت پیش بینی ارائه می کنند. پس، یک سرمایه گذار معقول نه تنها بایستی به سود خالص توجه کند، بلکه بایستی مطالعه نماید چه میزان از سود در خلق ارزش جریان نقدی  پایدار می باشد (ژانگ، 2007).
اسلون(1996) استدلال می کند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ازسود شرکتها می سازند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در این صورت، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می گردد. اسلون این ارتباط منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده می باشد و وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می داند (ژانگ، 2007).
مفاهیم اقلام تعهدی خلاف قاعده، چالشی اساسی برای بازارهای سهام که کارایی نیمه قوی دارند، محسوب میشود. اسلون(1996) اثبات نمود که بازار سهام امریکا در بیش از واقع وزن دادن به جزء تعهدی سود و کمتر از واقع وزن دادن  به جزء نقدی سود و به تعبیری، در قیمت گذاری اشتباه تأثیر داشته می باشد. این رفتار نشان میدهد که بازار، سهام شرکت ها را اشتباه قیمت گذاری خواهد نمود. زیرا تفسیر اشتباه از پایداری جریان نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی سود عملیاتی، توسط اعضای بازار برای شرکتهایی با بالاترین(پایین ترین) اقلام تعهدی، سود یک سال پیش روی بالاتر(پایین تر) را پیش بینی می کنند و از آنجایی که بین سود و بازده ارتباط مثبتی هست، پس، بازده آتی و به دنبال آن قیمت سهام نیز تحت تأثیر تفسیر اشتباه سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد ودر نتیجه، اقلام تعهدی خلاف قاعده و قیمت گذاری اشتباه باعث می گردد که معیارهای اقلام تعهدی، بازده های غیرعادی آتی را پیش بینی کنند(هیربار و کولینز[1]، 2010).
 

 

۲-2-3-3) ارتباط ی پایداری اقلام تعهدی و سودهای آتی
میزان مربوط بودن سودهای جاری برای پیش بینی سودهای آتی، به پایداری سودها بستگی دارد. چنانچه

سرمایه گذاران موفق به تشخیص اجزاء پایدار سود شوند، احتمالاً سودهای آتی را به خوبی پیش بینی خواهند نمود و زیرا سود گزارش شده مهمترین منبع اطلاعاتی پرداخت سود آتی شرکت محسوب می  گردد، پس، با در اختیار داشتن این پیش بینی ها ممکن می باشد میزان سود نقدی آتی خود را بهتر برآورد
نمایند. از آنجا که اقلام تعهدی به گونه ای تعدیلات جریان نقدی را نشان می دهد و مجموع آن در طول
عمر یک شرکت صفر می باشد، اقلام تعهدی بالا در یک دوره سبب می گردد که این اقلام در دوره های آتی معکوس شوند و با در نظر داشتن اینکه سود حسابداری متشکل از دو جزء نقدی و تعهدی می باشد، متعاقباً بامعکوس شدن اقلام تعهدی سودهای آتی نیز کاهش خواهد پیدا نمود (ژانگ، 2007).
از طرفی در صورت وجود مدیریت سود نیز، مدیران ممکن می باشد از اقلام تعهدی به شکل فرصت طلبانه ای برای متورم کردن سودهای آتی بهره گیری کنند. نادیده گرفتن دستکاری سود از سوی سرمایه گذاران ممکن می باشد آنها را با خطای برآورد خوش بینانه مواجه سازد که می تواند باعث واکنش بیش از حد سرمایه گذاران گردد. این ناآگاهی سبب میشود که افراد واکنش اشتباهی به اخبار مرتبط سود از خود نشان دهند.از این رو، در بحث پایداری اقلام تعهدی می توان گفت، بین اقلام تعهدی و رشد سودهای آتی ارتباط منفی هست و هرگاه اقلام تعهدی پایداری کمتری نسبت به جریان نقدی داشته باشند، این ارتباط تشدید می گردد.
[1] Hribar, P. and D. Collins
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی