مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت شرکتی سازمان بورسو اوراق بهادار می باشد. هیات مدیره در صورت تشخیص ضرورت افزایش تعداد اعضا میتواند با ارائه علت های توجیه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام، تقاضای افزایش تعداد اعضا را بنماید. افزایش تعداد اعضای غیرموظف به خصوص برای عضویت در کمیته های هیات مدیره مناسب میباشد، اما پیش بینی شده می باشد که در مراحل اولیه استقرار نظام راهبرد شرکتی از کارشناسان مستقل نیز در کمیته ها بهره گیری گردد. هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت می باشد و اعضای آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبری شرکتی، قدرت و استحکام بیشتری دهند:

 • تأثیر نظارتی خود را درک و اجرا نمایند، مانند درکوضعیت ریسک؛
 • استراتژی تجاری کلی شرکت را تصویب نمایند، مانند تصویب سیاست کلی ریسک و روشهای اجرایی مدیریت ریسک؛
 • در فعالیتهای خود با سایر سازمانها و همچنین ایفای تعهدات خود نسبت به آنها از تضاد منافع یا بروز تضاد منافع اجتناب کنند؛
 • هنگام بروز تضاد منافع که مانع انجام درست وظایفشان در قبال شرکتمیشود، از تصمیمگیری اجتناب نمایند؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود زمان و انرژی کافی صرف کنند؛
 • خود را (به عنوان یک هیات) به گونهای سازماندهی کنند که به تبادل نظر استراتژیک واقعی و کارآمد کمک کند؛
 • زمانی که اندازه و پیچیدگی شرکت رشد پیدا می ‌کند، سطوح مناسب تخصصرا نیز به گونه مستمر افزایشداده و آن را حفظ نمایند؛
 • به گونه دورهای اثربخشی رویه های راهبری خود را ارزیابی نمایند، مانند انتصاب و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیریت تضاد منافع و تعیین نقاط ضعف موجود، و در صورت نیاز ایجاد تغییر و تحول؛
 • مدیران اجرایی کلیدی را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال
 • اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی برای موفقیت برنامههای اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و مطالعه نمایند
 • که آیا جانشینان در نظر گرفته شده دارای صلاحیتبوده و برای اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛
 • با اعمال مسئولیت و اختیارات خود برای پرسش و پافشاری بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوی مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع برای قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند؛
 • به گونه منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی برای بازنگری خط مشیها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوی اهداف شرکتی نظارت کنند؛
 • امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضای مقرراتی را درک نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛
 • توصیه های مناسبارائه دهند و با بهرهگیری از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویه های مناسب پیشنهاد نمایند؛
 • به عنوان هیات مدیره در مدیریت روزانه، مشارکت نکنند؛
 • با جدیت و هوشیارانه در زمینه به کارگیری و نظارت بر حسابرسان مستقل فعالیت داشته باشند.
 • ایفای مسئولیت های فوق ایجاب می ‌کند که هیات مدیره کمیته های تخصصی ایجاد کند. این نحوه اقدام با فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قابل قیاس می باشد. در واقع کمیته های تخصصی بر روی موضوعات ارجاعی طبق منشور هر کمیته کار میکنند و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به هیات مدیره گزارش میشود.
  2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره
  با در نظر داشتن شرایط فعلی، هیات مدیره چهار کمیته تخصصی به توضیح زیر تشکیل می دهد:
  کمیته حسابرسی: این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به مقصود انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تایید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعفها و کاستیها، عدم تطابق با سیاستها، قوانین و مقررات و سایر معضلات شناسایی شده از سوی حسابرسان می باشد.
  کمیته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکتاست.
  کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا: نظارت بر حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اطمینان از این که پرداختها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده می باشد، میباشد.
  مدیران غیراجرایی (غیرموظف) و همینطور مدیرانی با مهارتها و دانش مرتبط میتوانند تأثیر بسیار مهمی در چنین کمیته هایی داشته باشند.
  3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها
  هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب میشود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز هست. هیات مدیره همچنین میتواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیات مدیره دعوت میشوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیات رای نمیدهند. اعضای هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب میشوند.
   

   

  4-1-5-2-2) استقلال مدیر

  اعضای هیات مدیره بایستی مستقل و غیرموظف باشند. هیات مدیره به مقصود کمک به تصمیم گیری راجع به تعیین که استقلال افراد از استانداردهای استقلال مدیر بهره گیری می ‌کند (ارائه شده در پیوست دستورالعمل). استانداردهای استقلال مدیر هم سو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین، مقررات وآیین نامه های مربوط به استقلال مدیر می باشد که بر اساس شرایط زمانی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد یک مدیر، براساس آن چیز که در استانداردهای استقلال مدیر تعریف شده می باشد، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال برای خدمت در هیات مدیره و کمیته های آن خواهد بود.
  5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره
  هیات مدیره یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انخاب می ‌کند. توضیح وظایف و مسئولیتهای وی و گردشکار دبیرخانه بر اساس دستورالعملی می باشد که به تائید هیات مدیره میرسد.
  6-1-5-2-2)  اعضای مشترک هیات مدیره
  هیچ یک از معاونان، مدیران اجرائی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی خدمت کنند که یک عضو غیرموظف هیات مدیره، مدیر اجرایی آن می باشد.
  7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام
  هیات مدیره مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که براساس تمهیدات درنظر گرفته شده در آن، به مح ضاجرای دستورالعملهای معین و به شرط حصول شرایط تعهد، در طول مدتی که عضو هیات مدیره یا مدیریت ارشد میباشند، بایستی تعداد سهام عادی لازم را تا تاریخی که مشمول تعهد می شوند در اختیار داشته باشند. به مقصود افزایش کارآمدی کارکنان و مدیران و شرکتهای تابعه، هیات مدیره تمهیداتی خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد معینی از سهام را در اختیار داشته باشند. این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاری کارکنان و مدیران با بایستی حفظ گردد.
  8-1-5-2-2)  بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره
  مدیران میتوانند تا نشست سالانه ای که بعد از سالروز تولد 72 سالگیشان برگزار میشود، در هیات مدیره خدمت کنند و نمیتوانند پس از 72 سالگی مجدداً انتخاب شوند، مگر این که براساس استدلالهای منطقی و معتبر، هیات مدیره از این شرط صرف نظر نماید. شرکت در خصوص تعداد دوره های عضویت در هیات مدیره سقفی نگذاشته می باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟