مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

– نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم

بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ارتباط معنی داری هست. مقدار sig متغیر مستقل اندازه شرکت (0001/0) بیانگر تاثیر اندازه شرکت درسطح اطمینان 95/0 بر متغیر وابسته (اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار) می باشد. پس فرضیه‌ چهارم تایید می گردد. همچنین مقدار ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با 0.025078 می‌باشد که نشان‌دهنده وجود ارتباط ضعیف مثبت بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می‌باشد.
 

5-2-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم

بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست. مقدار sig متغیر مستقل عدم انعطاف پذیری هزینه ها(000/0) بیانگر تاثیر سودآوری شرکتها درسطح اطمینان 95/0 بر متغیر وابسته (اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری) می باشد. پس فرضیه‌ پنجم تایید می گردد. همچنین مقدار ضریب متغیر سودآوری شرکت ها برابر با -6.04E-07 می‌باشد که نشان‌دهنده وجود ارتباط ضعیف اما منفی بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری می‌باشد.
 

5-2-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم

 بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ارتباط معنی داری هست. مقدار sig متغیر مستقل سودآوری شرکت (000/0) بیانگر تاثیر سودآوری شرکت درسطح اطمینان 95/0 بر متغیر وابسته (اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار) می باشد. پس فرضیه‌ ششم تایید می گردد. همچنین مقدار ضریب متغیر سودآوری شرکت برابر با -4.56E-07 می‌باشد که نشان‌دهنده وجود ارتباط ضعیف منفی بین سودآوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می‌باشد.
 

جدول 5-1- اختصار نتایج فرضیه‌ های پژوهش

فرضیات اصلی اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار
بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی ارتباط معنی داری هست ارتباط منفی هست ارتباط منفی هست
بین اندازه شرکت و اهرم مالی ارتباط معنی داری هست ارتباط هست ارتباط هست
بین سودآوری شرکت و اهرم مالی ارتباط معنی داری هست ارتباط منفی هست ارتباط منفی هست

 

5-3- نتیجه‌گیری

جهت دستیابی و به جواب مناسب به سوالات مطروحه در پژوهش پیش رو  در واقع فرضیه ها را  با این ئتوری و پیش زمینه تدوین گردد  که حاکمیت شرکتی قوی مانع  سو مدیریت در شرکت ها می گردد  و به بیانی دیگر مدیران به دلایلی که با تئوری نمایندگی توضیح داده می گردد کوشش در کنترل هزینه نمی کنند و در ارتباط با  فروش  بدون در نظر گرفتن رفتار  هزینه  ها اقدام می کنند.  پس اگر شرکت کنترل بیشتری روی  مدیریت داشته باشد. مدیریت در این ارتباط سنجیده اقدام می کند. انتظار اولیه ما  این بود ارتباط منفی بین متغیرهای وابسته ( ساختار سرمایه) و عدم انعطاف پذیری هزینه ها وجود داشته باشد.
در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، بین متغیرهای وابسته پژوهش و عدم انطاف پذیری هزینه­ها ارتباط منفی نظاره گردید،  پس در مورد عدم انعطاف پذیری هزینه ها در شرکت­ها ایرانی مورد مطالعه این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که این متغیر توانسته می باشد بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آن چیز که که مورد اهمیت می باشد، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می باشد. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو می باشد و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج پژوهش کردستانی و مرتضوی (1391)  می باشد.
در خصوص فرضیه سوم و چهارم با در نظر داشتن اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این ارتباط (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست) می تواند از قبل حدس زده گردد. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت می باشد که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که توانسته می باشد ارتباط قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ (۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ (۲۰۰۰)) می باشد.
در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که ارتباط عکس نظاره گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم می باشد که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت ارتباط عکس با این امر نشان می دهد.
 

5-4- محدودیتهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محدودیتها موانع ومشکلاتی می باشد که درمراحل مختلف پژوهش درراه اجرای پژوهش، بالقوه وجود داشته یا بالفعل ایجاد شده اند. بعضی ازموانع ومحدودیتهای پژوهش عبارتنداز:
1- عمده ترین محدودیت این پژوهش عدم طبقه بندی هزینه های عملیاتی بطور مشخص می باشد. برای جدا سازی هزینه های عمومی ، اداری و فروش یکایک هزینه ها با در نظر داشتن ماهیت توسط محقق طبقه بندی گردید.
2- از عوامل تاثیر گذار بر نتایج بدست آمده در پژوهش، عدم ثبات مدیریت در سطح کلان و نوع حاکمیت شرکتی در شرکتهای مورد مطالعه می باشد. بر اساس ادبیات پژوهش و با تاکید بر اصل تئوری نمایندگی، مدیریت در سند چشم انداز حداقل ده ساله خود، متوقع انتفاع از طرق مختلف می باشد. این در حالیست که سیاستهای شناور اقتصادی و تاثیر پذیری انتخاب مدیر از سایر فاکتورهای غیر معمول، انگیزه هموارسازی سود و مدیریت آن را از افراد مسئول گرفته می باشد و حتی اینگونه به نظر می رسد که منافع بعضی از مدیران همسو با سهامداران شده و جدایی مالکیت از مدیریت به معنی واقعی اتفاق نیفتاده می باشد. ضمناً سهامداران نهادی و ضریب نفوذشان در امور مدیریتی در شرکتهای بورسی در ایران آنچنان پررنگ و غیرقابل انکار می باشد که خود توجیه قابل قبولی می باشد بر نتایج بدست آمده می باشد.
3- نرخ تورم در کشور ما دو رقمی بوده و در عین حال استانداردهایی برای تعدیل صورتهای مالی تاریخی شرکتها وجود ندارد. تورم بالا و پیامدهای احتمالی آن بر اطلاعات مالی، می‌تواند نتایج تحقیقاتی که بر این اطلاعات متکی بوده را خدشه‌دار کند.
4- با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری و سایر محدودیتهای نمونه‌گیری، تسری دادن نتایج به سایرشرکتها بایستی با احتیاط صورت گیرد.
 

5-5- پیشنهادات پژوهش

5-5-1- پیشنهادات کاربردی

1- با در نظر داشتن قبول فرضیات در هر سه فرض اصلی، می توان به این نتیجه رسید که ارتباط معناداری بین اهرم مالی با عدم انعطاف پذیری هزینه، اندازه شرکت و سودآوری هست. با در نظر داشتن تعریف انعطاف پذیری هزینه ها می توان گفت که هزینه ها با در نظر داشتن رفتار نشان داده شده از خود قابلیت مدیریت و انعطاف پذیری دارد. و مدیریت در سطح کلان می تواند با بهره گیری از ابزار حاکمیتی، رفتار هزینه فروش، اداری و عمومی را کنترل و حتی مدیریت نماید.
2- به تحلیلگران وسرمایه‌گذاران توصیه می گردد که جهت تصمیم‌گیری‌های خود، متغیر مدیریت شرکتی را که بیانگر ابزار اعمال مدیریت می باشد را نیز در کنار سایر معیارها در خصوص ارزیابی حسابداری مدیریت لحاظ نمایند.
3- به سازمان بورس پیشنهاد می گردد که سیستم اطلاع‌رسانی مناسبی در ارتباط با اطلاعات بورس ایجادکند، بطوریکه اطلاعات مورد نیاز برای انجام تجزیه وتحلیل‌های لازم، به موقع و به نحو مطلوبی در اختیار سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، محققین و… قرار گیرد. همچنین گسترش موسسات مشاوره و تحلیل‌گری و سایر عامل مرتبط با کارایی، جهت کارا کردن بازارسرمایه.
 

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

1- با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیار کمی در زمینه انعطاف پذیری هزینه انجام گرفته می باشد، لذا پیشنهاد می گردد تحقیقی درمورد طبقه‌بندی شرکتهای بورسی برمبنای رفتار هزینه ها و چسبندگی هزینه هایشان بعمل آید.
2- با در نظر داشتن گستردگی بحث حاکمیت شرکتی و اینکه این متغیر خود دارای متغیرهای بیشماری برای ارزیابی می باشد، پیشنهاد می گردد در تحقیقات پیش رو، سایر معیارهای شرکت مانند انواع سهامدار نهادی (فعال و منفعل)، بکارگیری حسابرسی داخلی و… مورد مطالعه قرار گیرد.
[1] Clara Xiaoling Chen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید