تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه چهارم بدین توضیح می باشد که شاخص های عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر دارند. تجزیه و تحلیل های آماری ناشی از آزمون فرضیه فوق نشان دادند که دو شاخص بهره گیری شده برای عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) در این پژوهش، به این دلیل که سطح معناداری آنها به ترتیب 505/0 و 157/0 و بیش از 5% می باشند، می توان نتیجه گرفت که بر محافظه کاری غیر شرطی فاقد تاثیر می باشند.
 

5-3- مقایسه نتایج یافته ها با پژوهش های مشابه

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش یوشی سایتو (2012) که به مطالعه ارتباط بین عدم کارایی مدیریت شرکت با محافظه‌کاری شرطی در شرکت پرداخت، منطبق می‌باشد. او برای اندازه گیری کارایی مدیریت از شیوه ای جدید در اندازه گیری نسبت دوپانت بهره گیری نمود که نتایج حاصل، نشان‌دهنده وجود ارتباط معکوس بین کارایی مدیریت شرکت با محافظه‌کاری شرطی می‌باشد.
همچنین یافته های این پژوهش در خصوص ارتباط منفی عملکرد و کارآیی مدیریتی با محافظه کاری شرطی و نیز تاثیر معکوس عملکرد اطلاعاتی(معیار خطای پیش بینی سود) بر محافظه کاری شرطی، با نتایج حاصل از پژوهش محمدرضا جان علیپور (1393) که به تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک پرداخته بود، مطابقت دارد. خاطر نشان می گردد که وی جهت سنجش کارآیی مدیریتی از شاخص ROA و جهت تعیین کارآیی اطلاعاتی از سه معیار خطای پیش بینی سود هر سهم، تغییر پذیری بازده و پراکندگی پیش بینی سود هر سهم در شرکتهای بزرگ و کوچک بهره گیری نموده می باشد.

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها که در فصل چهار ارائه گردید، نتیجه گیری کلی پژوهش به توضیح زیر می باشد: در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. برای این مقصود اهداف پژوهش را طی چهار فرضیه اصلی مطرح نموده و در فصل چهار تجزیه و تحلیل آماری آنها ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها نظاره نمود و  به اظهار دیگر می توان عنوان نمود که شرکت هایی که عملکرد مدیریتی مطلوبی ندارد از محافظه کاری بیشتری در گزارش سود و زیان خود بهره گیری می کند، یعنی تمایل بیشتری به شناسایی زیان خواهند داشت. در ادامه نیز این نتیجه حاصل گردید که عملکرد مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، به این شکل که هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی، خصوصاً در ترازنامه شرکت لحاظ می گردد. بدین معنی که شرکت  تمایل به ارائه ی کم تر از واقع ارزش دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آن ها دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید