انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواستهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی برون سازمانی، اظهار پیامدهای اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری برای کمک به آنان در اتخاذ تصمیم های مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی می باشد که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به شمار می رود. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، هدفهای عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری اظهار کرده می باشد(سجادی، 1388).
2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی
گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای سالانه بر مبنای اطلا‌عات تعهدی تصریح دارد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل  از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می­دهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا‌ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل می باشد. اگرچه ادعا می­گردد گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیم گیریهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند می باشد، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردیدآمیز می باشد. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می­دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه­گیری خروجیها و درآمدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن می باشد سودمند نباشد. بیشتر اطلا‌عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درمورد عملکرد، پاسخگویی یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد بهره گیری قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه­گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش می باشد(مهدوی و جلالیان پور، 1389).
2ـ12ـ گزارش حسابرسی:
حسابرسی فرایندی می باشد منظم و باقاعده (سیستماتیک) برای جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درمورد ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به مقصود تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع(نیکخواه آزاد،1379). یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کامال بیطرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک درخور توجهی می کند. چنانچه حسابرس بدون توجیه های مناسب تغییرکند، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهمترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحب کار می باشد، تاثیر خواهدگذاشت. تأثیر اصلی حسابرس مستقل، اعتمادبخشیدن و اعتباربخشی به صورتهای مالی می باشد. صورتهای مالی مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالی می باشد. صورتهای مالی ابزار پاسخگویی و تصمیم گیری شناخته می گردد. این صورتها زمانی در تصمیم گیری و پاسخگویی مفید واقع می گردد که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبیعی می باشد که اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. ارزش افزوده حسابرسی از دو بُعد تشکیل شده می باشد؛  بُعد کنترل و بُعد اعتباربخشی. از منظر اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید؛ زیرا بهره گیری کنندگان اطمینان می یابند که عوامل کنترل کننده بر فرآیند گزارشگری مالی حاکم بوده و سبب بهبود کیفیت اطلاعات شده می باشد.  درنتیجه، کاربرد اطلاعات حسابرسی به شکوفایی و افزایش ارزش نهفته در اطلاعات مالی می انجامد. در مجموع، کاهش معضلات اعتباردهی را در پی دارد و به افزایش این اعتبار کمک می کند. هدف گزارش که محصول نهایی فعالیت حسابرسی می باشد، بهینه کردن گزارشگری مالی (اقتصادی) از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده می باشد؛ اعتباری که بر مبنای شواهد به دست آمده و در نتیجه درخور توجیه می باشد. اگر گزارش حسابرسی توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت هدف های حسابرسی تحقق نیافته و پس حسابرسی فاقد هرگونه ارزش اقتصادی خواهد بود(حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار