انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 • هول[1](2007)، به مطالعه تاثیر سیکل تجاری شرکتها بر احتمال ورشکستگی آنها پرداخت. این پژوهش که بر روی نمونهای از شرکتهای نروژی صورت گرفت، از مدل رگرسیون لوجستیک بهره میـجست. نتیجه پژوهش این بود که شکاف تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، شاخص تولید، و تعدادی از متغیرهای مالی پیش بینی کننده های خوبی از احتمال وقوع ورشکستگی در بین شرکتهای نروژی می باشند.
 • وانگ و لی[2](2007)، با بهره گیری از تکنیک شرایط حاد به پیش بینی بحران مالی شرکتـ های چینی پرداختند. محققین دریافتند که نسبت رشد سرمایه، نرخ بازده داراییها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضریب تمرکز مالکیت، حاشیه سود خالص، نسبت سود انباشته و گردش داراییها از توانایی بالایی برای فرق شرکت های بحران زده از سایر شرکتها برخوردارند.
 • تحقیقی توسط وردی[3](2006)، تحت عنوان «به مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری»، در نمونه ای متشکل از 38062 نظاره(شرکتـ سال) در طی سال های 1980 تا 2003 پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی ر ا با بهره گیری از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی مطالعه نمود و نشان داد که شاخص های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه گذاری بیش از حد رابط های منفی دارد. گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری ما لی با سرمایه گذاری بیش از حد برای شرکت ها یی که دارای مانده وجه نقد بیشتری هستند و سرمایه گذاران پراکنده ای دارند، بسیار قوی می باشد که این امر خود به این نکته تصریح دارد که کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از معضلات نمایندگی ودر نتیجه هزینه های سهام داران برای نظارت و پایش مدیریت را کاهش داده، به گزینش صحیح پروژه ها منجر می گردد. ایشان همچنین نشان داد ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد برای شرکت هایی که با محدودیت در امر تامین مالی مواجه بوده اند، قویتر می باشد. در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می کند که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت های دارای محیط های اطلاعاتی با کیفیت پایین، قویتر می باشد.
 • تحقیقی توسط ادنان عزیز (2006)، که در آن مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی را در یک سال قبل از ورشکستگی مقایسه نموده و با تحلیل نتایج( 46 تحقیق43 مقاله، یک گزارش فنی و دو مقاله پرسش و پاسخ) و مطالعه 89 شرکت به این نتیجه رسیدند که 60% از مطالعات انجام شده از نسبت های مالی بعنوان متغیرهای توصیفی تحقیقات خود بهره گیری نموده اند و  7% از اطلاعات جریانات نقدی و 33% مابقی ترکیبی از نسبت های مالی و سایر متغیرها همچون متغیرهای اقتصاد خرد و کلان و خاص صنعت و خاص شرکت بهره گیری کرده اند که این یافته دال بر اعتبار محتوای اطلاعاتی حساب های شرکت می باشد.
 • مین و لی[4](2006)، از تکنیک ماشین یادگیرنده برای پیش بینی بحران مالی بهره گیری نمودند. محققین، همچنین نتایج پژوهش را با تکنیک های تجزیه و تحلیل تمایزی چندگانه، تحلیل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. با بهره گیری از 11 نسبت مالی به عنوان متغیر مستقل، محققین دریافتند که بهره گیری از تکنیک ماشین یادگیرنده در مقایسه با سایر روشها نتایج بهتری دارد در ضمن درصد صحت پیشبینی برای نمونه کنترل بین 71 تا 83 درصد گردید.
 • تحقیقی توسط شین و همکاران[5] (2005) تحت عنوان «بهره گیری از ماشین بردار پشتیبانی در مدل پیش بینی ورشکستگی»، که در این پژوهش با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی مطرح کردند. آنها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آنها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم از نظر تعمیم پذیری و هم از نظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش، آنها از 10 نسبت مالی بین سالهای 1996ـ1999 بهره گیری نمودند.
 • تحقیقی توسط مین و لی (2005)، تحت عنوان «پیش بینی ورشکستگی با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان، با انتخاب بهینه پارامترهای تابع هسته»، این پژوهش با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان اقدام به طراحی مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها کرده می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که SVM نسبت به مدل های آماری سنتی، از عملکرد بهتری برخوردار می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • فیلوسوفو و فیلوسوفو[6] (2004)، با بهره گیری از 4 عامل توصیف کننده کمیت و کیفیت بدهی شرکت و توانایی پرداخت بدهی، کوشش نمودند تا به پیش بینی ورشکستگی پرداخته، همچنین زمان وقوع آن را نیز مشخص نمایند. با بهره گیری از تحلیل چندمتغیره مبتنی بر تئوری تصمیم آماری بر روی نمونه ای از شرکتهای روسی، محققین دریافتند که افزایش افق زمانی تاثیر منفی بر بهبود پیش بینی های مدل دارد.
 • تحقیقی توسط والاس[7] (2004) که در آن یک مدل را با بهره گیری از روش شبکه های عصبی طراحی کرده می باشد. در این مدل از مقادیر نسبت های مالی کلیدی که در مطالعات ورشکستگی گذشته بعنوان بهترین نسبت ها گزارش شده بودند، بهره گیری گردیده می باشد. نسبت های بهره گیری شده وی عبارتند از: سرمایه در گردش به کل دارایی ها، جریان های نقدی به کل دارایی ها، سود خالص به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارای ی ها، دارایی های جاری به بدهی های جاری، دارایی های سریع به بدهی های جاری. مدل والاس دارای دقت کلی 94 درصد بود و 65 نسبت مالی مختلف را در مطالعات گذشته مطالعه کرده می باشد.
 • [1] . Hol
  [2] . Wang & Li
  [3] . Verdi
  [4] . Min &Lee
  [5] . Shin & et al
  [6] . Philosophov& Philosophov
  [7] . Wallace

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید